Годишни програми и извештаи

Годишни програми

ПPОГРАМА зимско одржување 2019- 2020

ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКА НА ЛЕР ЗА 2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА за ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ за 2020 година

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТНО ДЕЈСТВО НА ВОДИТЕ за 2020 година

Програма за заштта од заразни болести 2020

Програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ за 2020 година

Програма за ЈАВНА ЧИСТОТА за 2020 година

ПРОГРАМА за јавно зеленило 2020

ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 2020

Програма за комуникации за 2020 година

Програма за култура 2020 година

Програма за локални патишта и улици за 2020 година

Програма за одржување на јавно осветлување 2020 година

Програма за работа на ТППЕ за 2020 година

Програма за развој на спортот за 2020 година

Програма за располагање со градежно земјиште 2020

ПРОГРАМА за СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 2020

Програма за третман на кучиња скитници за 2020 година

Програма за туризам за 2020 година

ПРОГРАМА за уредување на градежно земјиште за 2020 година

ПPОГРАМА зимско одржување 2020- 2021 БЕРОВО

ПРОГРАМА ЗА ПОДРШКА НА ЛЕР НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА за ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ за 2021 година

Програма за заловување на кучиња за 2021 година

Програма за заштита од заразни болести за 2021 година

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТНО ДЕЈСТВО НА ВОДИТЕ – 2021

Програма за изработка на УРБАНИЗСТИЧКИ ПЛАНОВИ за 2021 година

ПРОГРАМА за јавно зеленило 2021 година

ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ за 2021 година

Програма за култура за 2021 година

Програма за локални патишта и улици за 2021 година

Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја во општина Берово

Програма за одржување на јавно осветлување 2021

програма за развој на спортот за 2021 година

Програма за развој на туризмот 2021 година

Програма за располагање со градежно земјиште 2021

ПРОГРАМА за СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА за 2021 година

ПРОГРАМА уредување на градежно земјиште за 2021 година

Програмата за ЈАВНА ЧИСТОТА за 2021 година

ТППЕ прграма за 2021 година

Годишни извештаи

извештај за реализавија на ПРОГРАМА за комуникации за 2019 година

извештај на ПРОГРАМА за СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 2019

Извештај на програмата за УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ за 2019 година

извештај за реализавија на програмата за Третман на кучиња скитници за 2019

извештај за реализавија на програмата за ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО за 2019

извештај за реализавија на програмата за ТУРИЗАМ за 2019 година

ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програма за култура за 2019 година

извештај за реализација на програмата за Заштита од заразни болести за 2019

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА програмата за ЛЕР за 2019 година

Извештај ЈАВНА ЧИСТОТА 2019

Извештај ЈАВНА ЧИСТОТАЕ 2019

Извештај ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО 2019

ИЗВЕШТАЈ на Програмата за култура за 2019 година

Извештај од ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ за 2019 година

Извештај од програмата за спорт за 2019 година

Извештај ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 2019

Извештај УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 2019

ПРЕДЛОГ дополнување на Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици 2020 (2)

Горе