Елаборати

1.Пилана Премка- Дооел Владимирово 14.05.2010
2..Месара ОРНАДА-ВЕЛ дооел – с.Русиново Берово 15.12.2011
3..Живинарска фарма ВИВА-МИР – с.Русиново Берово 06.02.2012
4.Столарска работилница – ДРАГАН БЕЛЧОВСКИ 05.04.2012
5.Училишна кујна ДАНИ СИМ – с. Русиново – Берово 11.12.2012
6.Конфекција ПОЛОТЕКС ДОО – Берово 21.08.2013
7.Автосервис СОФИЈА КОМЕРЦ – Берово 09.01.2014
8.Автосервис и автоделови – ИНТЕР КАР – Дооел Берово 09.01.2014
9.Resenie za elaborat za Свињарска фарма Звонко Цонкински 04.10.2018
10.Пилана – ПАНЧЕ ТАКОВСКИ – с. Владимирово 25.06.2014
11.Преработувачки капацитет АГРО МАХ Дооел – Берово 26.09.2014
12.Пилана, конфекција и печатница – Графопромет-Берово 13.07.2015
13.Брикетара – МАКТЕСК Дооел – Берово од 10.09.2015
14.Пекара, ресторант – АВРАМСКИ Дооел – Берово од 13.10.2015
15.Ски лифт и патека Бела вода – „МИНКА – ДА“ 13.10.2015
16.Пилана Фидански ДООЕЛ – Берово од 17.10.2016
17.Биохумус – Грин Лајф ДОО – Смојмирово 06.09.2017
18.Изградба пакување и складирање Мед – ШУ-МИ – Берово 23.01.2018
19.Сечење и обликување на камен Малешевска Солза 01.06.2018
20.Хотели и слични објекти за сместување- Аурора Ресорт 01.08.2018
21. Пилана Борово стебло ДОО – Ратево – Берово 06.03.2019
22. Млекара Малешево милк дооел – Берово 18.04.2019
23. Живинарска фарма Свежо Владимирско Јајце 23.07.2019
24. Доградба на Хотел ВИП – Беровско езеро 13.03.2020

1. Реконструкција на локален пат Студенец-Двориште 11.11.2010
2. Реконструкција на локален пат с.Русиново-Ѓердови воденици 16.11.2010
3. Асфалтирање на локален пат Берово – Абланица 29.11.2010
4. Реконструкција на локален пат село Ратево 10.12.2010
5. Реконструкција на локален пат с Мачево-с.Владимирово 13.12.2010
6. Уредување на кеј на река Брегалница – Берово 07.09.2011
7. Асфалтирање Берово- Црвен брег, патека и постаб. на инфо пункт 07.09.2011
11. Продолжување на главен колектор на Беровско Езеро 23.09.2013
12. Проект за продолжување на главен колектор на Беровско Езеро 09.02.2015
13. Izgradba na priklucen cevovod za vodosnabduvanje na selo Ratevo 09.02.2015
14. Izgradba na ul. Dame Gruev – s. Rusinovo – Berovo 30.06.2015
16. Водозафат и цевовод за водоснабдување Двориште 28.06.2018
17 . Уредување на Центр. Турист. зона и велосипедска патека Абланиц 27.07.2018
18. Водоводна и дел од секундарна линија Б. Езеро 11.09.2018
19. Фекална канализација за населба Мило – Берово 09.11.2018
20. Реконструкција на водоводна линија на ул. Даме Груев во Берово“ 18.04.2019

Горе