Надлежности на советот

          Органи на општината се Советот и Градоначалникот

Советот на Општина Берово ги врши следниве работиi:

 1. Донесува статут;
 2. Донесува Деловник на општината;
 3. Донесува Програма за работа;
 4. Донесува Буџет и Годишна сметка на општината;
 5. Ги утврдува висината на стапките на даноците и висината на надоместоците и таксите;
 6. Донесува генерален урбанистички план;
 7. Донесува детални урбанистички планоци и урбанистичка документација за населено место од општината;
 8. Донесува Програма за уредување на градежно земјиште;
 9. Донесува програма за одржување на сообраќајна сигнализација;
 10. Донесува одлука за регулирање на режимот на сообраќајот;
 11. Донесува прописи од областа на заштитата на животната средина и природата, локален економски развој, култура, спорт и рекреација, социјална заштита и заштита на децата, образование, здравствена заштита, противпожарна заштита, во рамките на надлежностите определени со посебен закон или во согласност со националната програма
 12. Донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици,
 13. Донесува програма за јавно осветлување ;
 14. Донесува програма за изградба, одржување  и рекностукција на локални водоводи i;
 15. Донесува Програма за одржување на јавна чистота;
 16. Донесува програма за одржување, користење на паркови и други јавни површини од локално значењеi;
 17. Донесува Програма за одржување на гробишта;
 18. Донесува програма за одржување и користење на реките во урбанизирани подрачја ;
 19. Донесува Одлука за јавна чистота;
 20. Донесува Одлука за начинот на превоз во градскиот и приградскиот сообраќаj;
 21. Донесува одлука за одржување и користење на јавни пазаришта j;
 22. Донесува одлука за начинот на користење на јавниот простор за паркирање ;
 23. Донесува одлука за начинот на користење на гробишта;
 24. Го уредува начинот на чистење на оџаците;
 25. .Определува имиња на улици, плоштади, мостови и други ингфраструктурни објекти од локално значење ;
 26. Ја утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на предлог на Градоначалникот ;
 27. Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа;
 28. Именува членови на управните одбори на јавните служби кои ги основа ;
 29. Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основа;
 30. Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење во согласност со закон;
 31. Ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала ;
 32. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
 33. Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на општината во согласност со закон;
 34. Го избира лицето кое раководи со Министерството за внатрешни работи во општината, во соглсност со закон;
 35. Го разгледува и усвојува Годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до Министерот за внатрешни работи и Народниот првобранител ;
 36. Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот;
 37. Избира и разрешува Претседател на Советот;
 38. Формира постојани и повремени комисии;
 39. Врши одделни овластување во согласност со закон врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на подрачјето на општината;
 40. Востановува општински признанија и награди ;
 41. Дава мислење по предлог законите кои се однесуваат на општината  ;
 42. Врши други избори и именува од своја надлежност;
 43. Донесува други одлуки за работа од своја надлежност ;
 44. Врши други работи .
Горе