Месечни извештаи

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ЈАНУАРИ
Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ФЕВРУАРИ
Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец МАРТ
Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец АПРИЛ
Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец МАЈ
Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ЈУНИ
Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ЈУЛИ
Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец АВГУСТ
Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец СЕПТЕМВРИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ОКТОМВРИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец НОЕМВРИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ДЕКЕМВРИ

Горе