Стратегиски оцени СЕА

Врз основа на член 65 став 6 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13 и 42/14), Општина Берово на ден 25.11.2020 година донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Детален урбанистички план за локалитет ,,Манастир” – Општина Берово за плански период 2018-2023 година, со намена за Б5 -хотелски комплекси – Општина Берово.

Неспроведувањето на стратегиската оцена во согласност со Законот за животна средина е разгледана и потврдена и од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, по доставено мислење со бр. Уп1 15- 1631/2020 од 23.12.2020 година.

Одлука за неспроведување за локалитет Манастир

Позитивно мислење од МЖСПП за локалитет Манастир

СЕА Формулар за локалитет Манастир

Врз основа на член 65 став 6 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13 и 42/14), Општина Берово на ден 05.02.2021 година донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за локалната урбанистичка планска документација со намена за Е2-кумунална супраструктура-градби за производство на енергија од обновливи извори (фотоволтаични централи ) на КП 3193, КП 3194,  и КП 3195, КО Берово ВГ, Општина Берово.

Неспроведувањето на стратегиската оцена во согласност со Законот за животна средина е разгледана и потврдена и од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, по доставено мислење со бр. Уп1-15 177/2021 од 19.02.2021 година.

Одлука за неспроведување за фотоволтаични централи

Позитивно Мислење од МЖСПП за фотоволтаични централи

СЕА Формулар за фотоволтаични централи

Врз основа на член 65 став 6 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13 и 42/14), Општина Берово на ден 08.02.2021 година донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за локалната урбанистичка планска документација со намена за Е2-кумунална супраструктура-градби за производство на енергија од обновливи извори (фотоволтаични централи ) на КП 3190,   и КП 3191, КО Берово ВГ, Општина Берово.

Неспроведувањето на стратегиската оцена во согласност со Законот за животна средина е разгледана и потврдена и од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, по доставено мислење со бр. Уп1-15 182/2021 од 19.02.2021 година.

Одлука за неспроведување за фотоволтаични централи 1

Позитивно Мислење од МЖСПП за фотоволтаични централи 1

СЕА Формулар за фотоволтаични централи 1

Горе