Администрација

Листа на вработени во ЕЛС Општина Берово

ПРАВИЛНИК за измена на Правилник за систематизација на работните места во Општина Берово

ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во Општина Берово

Органограм Општина Берово

Правилник за организацијата, делокругот и начинот на извршувањена задачите на општинската администрација на Општина Берово

Горе