Основни училишта

ОУ „Дедо Иљо Малешевски“

Првата организирана форма на писменост и образование е тесно врзана со изградбата на првата црква во Берово, во 1818 година, која подоцна прераснува во женски манастир,,Свети Архангел-Михаил,,.Веднаш по изградбата на манастирската црква, почнуваат и подготовките за отварање на првото училиште, што отпочнало со работа во 1820 година. Изградбата на црквата и отворањето на првото училиште е поврзана со личноста на нашиот преродбеник Јоаким Крчовски. Во почетокот, училиштето работи како црковно, а со текот на времето, со разни преобразби, минува низ различни форми на граѓанско училиште. Така, после сите историски настани и збиднувања на овој дел од балканот и светот, на 27.11.1044 година започнува настава на македонски јазик.
Инаку, училиштето ,,Дедо Иљо Малешевски,, работи од 1953 година и тоа како четиригодишно училиште, а од 1956 поминува во основно осумгодишно училиште. Во текот на своето долгогодишно работење, низ  клупите на ова училиште поминале голем број генерации, кои денес се видни и чесни граѓани во општина Берово и во нашата држава.

Наставата во училиштето се изведува на македонски јазик. Во училиштето во учебната 2006/07се запишани вкупно 1058 ученици и тоа: во 4 ПУ подготвителна година се 24, во одделенска од I-IV 476 ученици во 31 паралелка и од V-VIII има 558 ученици во 31 паралелка. Самото училиште се наоѓа во центарот на Берово.

Основното училиште “Дедо Иљо Малешевски“ , денес опфаќа 7 подрачни училишта и тоа: основните училишта во селата Русиново, Будинарци, Митрашинци и Двориште со сите     одделенија, и основните училишта во селата Смојмирово, Владимирово, Ратево и Мачево со четиригодишните одделенија.

ОУ „Никола Петров – Русински“

Училиштето  ,,Никола Петров – Русински” е лоцирано е во центарот на с. Русиново. Го посетуваат ученици исклучиво од с. Русиново.

Според некои податоцисе наведува дека училиштето постоело  и работело уште во втората половина на минатиот и првата половина на овој век. По ослободувањето, како четиригодишо училиштето започало да работи во месец ноември 1944 година. Во првата година биле запишани 302 ученика. Во наредните три години , тоа прераснува во седумгодишно под името ,,Даме Груев”, а од 1974 година училиштето станува осумгодишно под денешното име. Новата училишна зграда била подигната 1947 година на два ката, со 12 училници, фискултурна сала, како и кујна со трпезарија.

Голем е бројот на учениците кои овде го завршиле основното образование и продолжиле да се школуваат на разни степени образование. Некои од нив денес се лекари, инжинери, професори и др. а има и 4 магистри и 6 доктори на науки.

Училишната бибилиотека располага со книжен фонд од околу 7802 книги. Се настојува да се осовремени наставата со сопствена грижа, но бидејќи училиштето се уште не располага со доволно современи нагледни средства, тоа треба што поскоро да се снабди со нив.

Воннаставните активности се одвиваат преку работата на секциите, преку кои се постигнати солидни резултати. Од нив најзабележителни се: литературната, музичката, играорната и спортската, која е најмасовна по број на ученици. Преку Подмладокот на Црвениот крст во училиштето се организираат бројни хуманитерни акции. За одбележување е акцијата за давање помош на гладните и настраданите деца од војната во Виетнам, а за таа акција е добиена сребрена плакета од Фондот за национално ослободување на Виетнам.

 

Училиштето и учениците редовно учествуваат на натпреварите на општинско, регионално и републичко ниво и постигнале видни резултати.

Горе