Записници од Совет

Записник од 1-ва седница
Записник од 2-ра седница
Записник од 3-та седница
Записник од 4-та седница
Записник од 5-та седница
Записник од 6-та седница
Записник од 7-ма седница
Записник од 8-ма седница
Записник од 9-та седница
Записник од 10-та седница
11-та Свечена седница
Записник од 12-та седница
Записник од 13-та седница
Записник од 14-та седница
Записник од 15-та седница
Записник од 16-та седница
Записник од 17-та седница
Записник од 18-та седница
Записник од 19-та седница
Записник од 20-та седница
Записник од 21-та седница
Записник од 22-ра седница
23-та Свечена седница
Записник од 24-та седница
Записник од 25-та седница
Записник од 26-та седница
Записник од 27-ма седница

Записник од 28-та седница

Записник од 29-та седница

Записник од 30-тата седница 

Записник од 31-та седница

Записник од 32-та седница

Записник од 33-та седница

Записник од 34-та седница

Записник од  35-та седница

Записник од 36-та седница

37-ма Свечена седница

Записник од 38 седница

Записник од 39-та седница

Записник од 40-тата седница

Записник од 41та седница  I дел

Записник од 41-та седница II дел

Записник од 42-та седница

ЗАПИСНИК 43 та Седница на Совет

ЗАПИСНИК 44 та Седница на Совет

Горе