Урбани и месни заедници

Општина Берово  има 9 населени места, од кои едно е градско населено место. Градот Берово е единственото градско подрачје во општината. Во општината има 8 селски населби. Во прилог ексел табела со населените места.

ред.
Бр.
населено
место
Претседател на месна
заедница
телефон за
контакт
Жители според последен попис
1 с. Двориште Васил Марковски 070/591-582 757
2 с. Владимирово Димитар Стамболиски 072/269-886 861
3 с. Мачево Здравко Мицајковски 078/222-355 206
4 с. Ратево Дамир Аврамски 070/312-355 844
5 с. Русиново Кирил Калпачки 072/576-079 2095
6 с. Смојмирово Глигор Тасевски 078/205-232 765
7 с. Митрашинци Горан Симоновски 077/943-426 729
8 с. Будинарци Јованчо Пачарски 070/818-780 682
Горе