Category: Информации за седници на совет

Донесени одлуки на 50-тата Седница на Советот на Општина Берово

Усвоен Записник од 49-та Седница на Совет на Општина Берово; О Д Л У К А за прифаќање на Иницијатива и пристапување кон дополнување на Статутот на Општина Берово; Статутарна одлука за дополнување на Статутот на Општина Берово; Одлука за прием на донација – беспилотно летало; Правилник за користење на беспилотно летало дрон DJI Mavic [...]

Донесени одлуки на 49 седница на Совет на општина Берово

Усвоен Записник од 48-та Седница на Совет на Општина Берово; Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2021 година; Измена на Програмата за одбележување настани и истакнати личности со спомен одбележија во Општина Берово за 2021 година; Одлука за креирање на нов Локален акциски план (ЛАП); [...]

Советот денеска ја одржа својата 48-ма Седница на Совет

На 48-мата Седница на Совет на Општина Берово, донесени се следните одлуки: Записник од 46-тата Седница на Совет на Општина Берово; Записник од 47-тата Седница на Совет на Општина Берово; Одлука за давање на согласност за префрлање на средства од сметката блок дотација на сметката на основниот Буџет на Општина Берово; Одлука за давање согласност [...]

Утре, Советот на општина Берово, ќе ја одржи својата 48-ма Седница

Советот на Општина Берово, утре, ќе ја одржи својата 48 Седница со следниот: Д н е в е н  р е д: Записник од 46-тата Седница на Совет на Општина Берово; Записник од 47-тата Седница на Совет на Општина Берово; Предлог Одлука за давање на согласност за префрлање на средства од сметката блок дотација на [...]

Донесени одлуки на 47-та Седеница на Совет на Општина Берово

На  47 Седница на Совет на Општина Берово донесен е: План за упис на ученици во I година средно образование во ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово за учебната 2021/2022 година

Советот на Општина Берово, денес, ја одржа својата 46 Седница

 Советот на Општина Берово, на денешната 46-та Седница, ги усвои следните одлуки:  Записник од одржана 45-та Седница на Совет на Општина Берово; Заклучок за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Дом на културата „Димитар Беровски“-Берово за 2020 година, сметка за сопствени приходи; Заклучок за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Дом [...]

Советот на Општина Берово, денеска ја одржа својата 45-та Седница

На 45 -тата седница на Совет на Општина Берово, беа донесени следниве одлуки: Записник од одржана 44-та Седница на Совет на Општина Берово; Предлог Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување; Годишен извештај за реализација на програмата Г1 за подршка на локалниот економски развој на Општина Берово [...]

Советот на Општина Берово, утре ќе ја одржи својата 45-та Седница

На дневниот ред на 45-тата Седница на Совет на Општина Берово, која ќе се одржи утре, со почеток во 08:00 часот, ќе се најдат следниве точки: Записник од одржана 44-та Седница на Совет на Општина Берово; Предлог Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување; Годишен извештај за [...]

Усвоен Буџетот на Општина Берово за 2021 година

Со 9 гласа ЗА и 6 воздржани, денеска, е усвоен Буџетот на Општина Берово за 2021 година. Вкупниот Буџет на Општина Берово за 2021 година е проектиран на сума од 298.686.000,00 денари. На изготвувањето на Буџетот, му претходеа предлози од граѓаните, неформални средби со граѓани, на кои што беа истакнувани приоритетите и потребите на граѓаните. [...]
Горе