Советот на Општина Берово, денеска ја одржа својата 44 Седница

На 44 Седница на Советот на Општина Берово, усвоени се следните одлуки :

 1. Записник од одржана 43-та Седница на Совет на Општина Берово;
 2. Одлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства од Програмата за управување на водите за 2021 година, дел III точка 1 алинеја 1 за „Изградба на нови и одржување и унапредување постојни јавни водоснабдителни објекти“;
 3. Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово во реализација на проект„Реконструкција на водоснабдителна мрежа во с. Владимирово, Општина Берово“ за крак 1 РЕЗ-Ј1-Ј2;
 4. K1 – Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2020 година (четврт квартал од 2020 година);
 5. K2 – Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општината (четврт квартал од 2020 година);
 6. K3 – Квартален Извештај за задолжување на општината (четврт квартал од 2020 година);
 7. Измена на Годишен План за вработување за 2021 година за Општина Берово;
 8. Дополнување на ПРОГРАМАТА за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2021 година;
 9. О Д Л У К А за измена на О Д Л У К А за критериумите и постапката за распределба на средстава за финансирање на активности на здруженија на граѓани и фондациии од Буџетот на Општина Берово;
 10. Одлука за прифаќање на донација согласно Меморандум за соработка „Добротворна мисија со донација на медицинска и едукативна опрема и материјали“;
 11. О Д Л У К А за престанок и давање на трајно користење без надоместок на движна ствар -приклучна машина за чистење на канализација на ЈПКР „Услуга“ Берово;
 12. Одлука за изменување на Одлука за надоместок на членовите на Управен одбор на ЈПКР „Услуга“ Берово;
 13. Годишен извештај за работењето на ТППЕ Берово за 2020 година;
 14. Годишен извештај за работа на Дом на културата „Димитар Беровски“Берово за 2020 година;
 15. Годишен извештај за работа на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки” Берово за 2020 година;
 16. Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на Урбанистички Проект – А3.7 фотоволтаични електрани КП 3267, 3268, 3269 И 3272/1, КО Берово вон-град – БОТИБО ДООЕЛ Скопје;
 17. Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на Урбанистички Проект – А4 Времен престој на КП 256, КО Берово – Александар и Драгана Брашнарски од с. Владимирово;
 18. Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на Урбанистички Проект – А4 Времен престој на КП 1076, 1078, 1079 и 1073/1, КО Русиново – Дамјан Карпузовски од с. Русиново;
 19. Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на Урбанистички Проект – А4 Времен престој на КП 3055/2, КО Берово – Лазар Петров од Скопје;
 20. Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на Урбанистички Проект – А4 Времен престој на КП 7350/1, КО Берово вон град – Владица Ивановски од Куманово;
 21. Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства како и утврдување на приоритетен проект за “Канализациона мрежа за населено место с.Русиново – Општина Берово – крак 3”
Горе