Советот на Општина Берово денеска ја одржа својата 42 Седница

Преку ZOOM платформата, а заради почитување на мерките за заштита од КОВИД 19,  Советот на Општина Берово, денеска ја одржа својата 42 Седница на која беа донесени следните одлуки:

 1. Одлука за укинување на Образец B1 Развојна Програма за Изградба на фекална канализација со колектор во с.Мачево, Бр.22-3479/1 од 19.10.2018 годинаод План за програми за развој на Општина Берово за 2019-2021 година;
 2. Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2020 година;
 3. Програмa за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2021 година;
 4. Програмa за развој на спортот и спортско рекреативните активности на граѓаните во Општина Берово за 2021 година;
 5. Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Берово;
 6. Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2021 година;
 7. Г1 Програма  за   подршка на  локалниот  економски развој на општина Берово за 2021 година;
 8. Г2  Програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Берово за 2021 година;
 9. Програма за енергетска ефикасност на општина Берово за 2021 година;
 10. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост наРепублика Северна Македонијa на подрачјето на општина Берово за 2021 година;
 11. Програма за изработка на урбанистички планови за 2021 год. на подрачјето на општина Берово;
 12. Програма Ј3 за изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Берово за 2021 година;
 13. Програма за други комунални услуги, третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2021 година;
 14. програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во општина Берово за 2021 година;
 15. програма за зимско одржување на локални улици и патишта во општина Берово со оперативен план за сезона 2020/2021 година;
 16. Програма за заштита од штетно дејство на водитеза 2021 година;
 17. Програма Ј7 за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Берово за 2021 година;
 18. Програма за комунални дејности за 2021 година;
 19. Програма (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Берово во 2021 година;
 20. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на oпштина Берово за 2021 година;
 21. Програма Ј4 за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Берово за 2021 година;
 22. Програма за работа на ТППЕ Берово за 2021 година;
 23. Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2021 година;
 24. Годишна Програма за работа за 2021 година на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово;
 25. Годишна Програма за работа за 2021 година на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово;
 26. Одлука за подигање спомен обележје на четворицата загинати бранители од општина Беровово воениот конфликт во 2001 година;
 27. Одлука за формирање одбор за подигање на спомен – обележje на четворицата загинати бранители од општина Беровово воениот конфликт во 2001 година;
 28. О Д Л У К Аза oтпочнување на постапка за „Измена и дополна на УПВНМ за тур.нас. Беровско езеро“ на дел од Урбан Блок 2, Општина Берово;
 29. Одлука за кофинансирање;
 30. Одлука за прием на донација од Гео Астро;
 31. Одлука за прием на донација од Гео Мато;
 32. Одлука за примен на донација од Гео Прем;
 33. Одлука за прием на донација од Геосенс
 34. Советнички иницијативи и прашања;
 35. Барања од институции и граѓани.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Горе