Советот на Општина Берово, денес, ја одржа својата 46 Седница

 Советот на Општина Берово, на денешната 46-та Седница, ги усвои следните одлуки: 

 1. Записник од одржана 45-та Седница на Совет на Општина Берово;
 2. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Дом на културата „Димитар Беровски“-Берово за 2020 година, сметка за сопствени приходи;
 3. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај од завршна сметка од Дом на културата „Димитар Беровски“-Берово за 2020 година, сметка за наменска дотација;
 4. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за сметка за наменски дотации за 2020 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово;
 5. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за самофинансирачка сметка за 2020 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово;
 6. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за сметка за наменска дотација на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2020 година;
 7. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за сметка за сопствени приходи на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2020 година;
 8. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за донаторска сметка Еразмус 2016 на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2020 година;
 9. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за донаторска сметка проект “Предизвик за млади” на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2020 година;
 10. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за донаторска сметка Проект “Мирот почнува со насмевка” на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2020 година;
 11. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за донаторска сметка “Еразмус +” на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2020 година;
 12. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2020 година за сметка за наменска дотација во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 13. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2020 година на сопствена сметка во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 14. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2020 година на донаторска сметка ЕРАЗМУС 2016 во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 15. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2020 година на донаторска сметка Предизвик за млади истражувачи во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 16. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2020 година на донаторска сметка ЕРАЗМУС 2019-1-TRO1-KA229-077232_3 во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 17. Заклучок за усвојување на Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2020 година на донаторска сметка ЕРАЗМУС 2019-1-TRO1-KA229-076762_2 во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 18. Заклучок за усвојување на Финансов Извештај од Завршната сметка од ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2020 година – сметка за сопствени приходи;
 19. Заклучок за усвојување на Финансов Извештај од Завршната сметка од ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2020 година – донаторска сметка Инклузија на деца Роми во предучилишна возраст;
 20. Заклучок за усвојување на Финансов Извештај од Завршната сметка од ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2020 година – сметка за блок дотација;
 21. Заклучок за усвојување на Финансиски Извештај од Завршна сметка – сметка на самофинансирачки активности за 2020 година на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово;
 22. Заклучок за усвојување на Финансиски Извештај од Завршна сметка – сметка на основен Буџет за 2020 година на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово;
 23. Заклучок за усвојување на Финансиски Извештај од Завршна сметка – сметка на расходи на буџет на дотации за 2020 година на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово;
 24. Заклучок за усвојување на Финансиски Извештај од Завршна сметка – сметка на донации за 2020 година на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово;
 25. Заклучок за усвојување на Годишен Финансиски Извештај на ЈПКР “Услуга” Берово за 2020 година;
 26. Заклучок за усвојување на Годишен Извештај за користење на средствата од резервите од Буџетот на Општина Берово за 2020 година;
 27. Заклучок за усвојување на Годишен Извештај на Општина Берово за 2020 година (годишна сметка, извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност, извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации и дотациите за делегирани надлежности и извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка).
 28. Заклучок за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2020 година;
 29. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово за 2021 година;
 30. Одлука за давање на согласност на Измена на Годишен План за вработување на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово за 2021 година;
 31. Одлука за давање на согласност на Статут на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово;
 32. Одлука за давање на согласност наПравилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ “23 Август” Берово;
 33. Измена и дополнување на П Р О Г Р А М А (ЈД, Ј6 и ЈФ ) За изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2021 година.
 34. Измена на Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја во Општина Берово за 2021 година;
 35. Измена на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2021 година.
Горе