РЕШЕНИЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА

Берово, 29.03.2021

 

I.1) Назив на постапката: „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на Општина Берово во рамките на проектот CB006.2.12.117“

I.2) Референтен бр. на постапката: CB006.2.12.117 – LP/01

I.3) Датум на објава: 08.03.2021

II.1) Одлука за откажување на тендерската постапка:

Општина Берово како корисник на грант според договор бр. РД-02-29-234/30.12.2020 (во улога на водечки партнер) во рамки на проектот „Волонтери преку граница“ започна тендерска постапка за набавка на ден 08.03.2021. Крајниот рок за достава на понуди беше 07.04.2021 (Реф. бр. CB006.2.12.117 – LP/01).

Поради технички и административни проблеми кои се содржани во тендерската постапка и тендерските документи, т.е Анекс II + III: Технички спецификации + Техничка понуда, Договорниот орган (Општина Берово), одлучи да ја поништи тендерската постапка.

III.1) Дополнителни информации:

За објавата на новата тендерска постапка, ќе биде објавено и ново известување.

 

 

Решение за поништување на тендер

Општина Берово

Градоначалник

Звонко Пекевски

Горе