Објава на одлуки за избор на кандидати по интерен оглас за унапредување број 01/2021

Врз основа на Интерниот оглас за унапредување на 2 административни службеници бр.  01/2021 од 25.3.2021 година, а согласно финалната ранг листа на интервјуираните кандидати и предлог одлуката за избор на прворангираниот кандидат со бр. 04-1181/3 од 9.4.2021 година, Градоначалникот на Општина Берово, ги донесе, следните одлуки:

  1. 1. Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр. 01 2021 за работно место под реден број 1
  2. 2.Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр. 01 2021 за работно место под реден број 2

Правна поука: Против Одлуката за избор, незадоволниот административен службеник, има право на жалба до Агенцијата за администрација, во рок од 8 (осум)  дена од денот на приемот на истата.

Горе