Утре, Советот на општина Берово, ќе ја одржи својата 48-ма Седница

Советот на Општина Берово, утре, ќе ја одржи својата 48 Седница со следниот:

Д н е в е н  р е д:

 1. Записник од 46-тата Седница на Совет на Општина Берово;
 2. Записник од 47-тата Седница на Совет на Општина Берово;
 3. Предлог Одлука за давање на согласност за префрлање на средства од сметката блок дотација на сметката на основниот Буџет на Општина Берово;
 4. Предлог одлука за давање согласност за вдомување на бездомни кучиња;
 5. Предлог Одлука за утврдување на приоритет – Реконструкција на улици во с.Двориште;
 6. Предлог О Д Л У К А за измена на Одлуката за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот „Зајакнување на општинските совети”;
 7. Предлог Одлука за субвенционирање на ЈПКР “Услуга” Берово;
 8. Предлог О Д Л У К А за доделување на поединечна субвенција на физичко лице

– жител на општина Берово за купен велосипед за 2021 година  и определување на максимален износ на истата;

 1. Предлог П Р А В И Л Н И К за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од буџетот на Oпштина Берово за субвенционирање на физички лица – жители на ОПШТИНА БЕРОВО за купен велосипед;
 2. Предлог О Д Л У К А за субвенционирање на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 женки-кучиња на територијата на општина Берово во текот на 2021 година;
 3. Предлог П Р А В И Л Н И К за критериумите и постапката за субвенционирање

на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 (триесет) женки-кучиња на територијата на општина Берово;

 1. Предлог Одлука за давање на времено користење без надомест на просторија во сопственост на Општина Берово на Здружение на граѓани за поддршка на маргинализирани групи “Ромски Ресурсен Центар” Скопје;
 2. Предлог Одлука за примање на донација – лаптопи од Macedonia 2025 Скопје ;
 3. Предлог О Д Л У К А за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување;
 4. Предлог Решение за разрешување и именување на преставник од основачот во

Училишен одбор на ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;

 1. Предлог Решение за разрешување и именување на член на училишен одбор при ОСУ “Ацо Русковски” Берово;
 2. Предлог Решение за разрешување и именување на преставник од основачот во

Училишен одбор на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово;

 1. Годишен Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2020 година;
 2. Извештај за работата на ПС од ОН Берово за 2020 година;
 3. Измена на годишен план за вработување на ОЈУСЗСЛ „д-р Иван Влашки„ Берово за 2021 година;
 4. Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен плански регион 2015 – 2019 година, (која се применуваше и во 2020 година) за 2020 година;
 5. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2020 година;
 6. Предлог -Одлука за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ- А4 Времен престој КИРИЛ БУКУШОВСКИ;
 7. Предлог -Одлука за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ- А3.7 Фотоволтаични електрани – ЗОЈА СОЛАР 2 од Берово;
 8. Предлог О Д Л У К А за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на проектот “Електрична инсталација за осветлување на улица „Борис Кидриќ- Берово од управата на А.Д Огражден до вкрстување со улица „23 Август“ во должина од 560м во две фази“;
 9. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот -“Електрична инсталација за осветлување на улица „Борис Кидриќ- Берово од управата на А.Д Огражден до вкрстување со улица „23 Август“ во должина од 560м во две фазич
 10. Предлог О Д Л У К А за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на проектот “Реконструкција на улица Маршал Тито во с. Смојмирово, Општина Берово
 11. Предлог О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово  во реализација на проектот -“Реконструкција на улица Маршал Тито во с. Смојмирово, Општина Берово”;
 12. Предлог О Д Л У К А за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на проектот „Реконструкција на водоснабдителна мрежа во с. Владимирово, Општина Берово“ за крак:  J2 – J3 – J4 – 69;
 13. ”Измена и дополнување на програмата за комунални дејности (Април 2021);
 14. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување – објект кај стара гимназија;
 15. Измена на годишен план за вработување на ООУ “Никола Петров Русински” за 2021 год.
 16. Правилник за измена и дополнување на правилникот за работни места во ООУ “Никола Петров Русински”
 17. Советнички иницијативи и прашања;
 18. Барања од институции и граѓани.
Горе