ОПШТИНА БЕРОВО ОБЈАВА бр.01/2021 за давање на недвижни ствари во закуп со електронско јавно наддавање (прва објава)

Комисијата за спроведување на постапка задавање во закуп на недвижни и движни  ствари сопственост на Општина Берово, врз основа на член 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, и член 67 од Законот за користење и располагање со стварите на во државна сопственост и стварите во општинска сопственост (Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15,190/16, 21/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 101/19, 275/19 и 122/21) и Одлуките на Советот на општина Берово за давање согласност за давање под закуп на деловни простории сопственост на Општина Берово, објавува давање на недвижни ствари во закуп со електронско јавно наддавање, сопственост на Општина Берово согласно табеларниот преглед:

 

 

ОПШТИНА  БЕРОВО

ОБЈАВА бр.01/2021

за давање на недвижни ствари во закуп

со електронско јавно наддавање

(прва објава)

 

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари –деловни простории кои се наоѓаат во градското подрачје во Општина Берово, катастарска парцела КП бр.846  и КП 891 КО Берово, сопственост на Општина Берово (Имотен лист 8307, КО Берово), согласно Одлуките за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Берово бр. 09-2047/1 од 31.05.2021 година и бр. 09-1641/1 од 27.04.2021, Извештаите за проценка на пазарната вредност на недвижен имот кој е предмет на јавното наддавање од овластен проценител.

ЦЕЛИОТ ОГЛАС МОЖЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ТУКА.

ПРИЛОГ 1 Пријава за учество на електронско јавно наддавање по објава број 012021

ПРИЛОГ 2 ИЗЈАВА за прифаќање на услови од огласот 

ПРИЛОГ 3 ИЗЈАВА согласност за користење на лични податоци 

Горе