Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Двориште“

Напишано од Administrator Печати
20
Окт
2015

Врз основа на чл. 24, став 11 од Законот за просторно и  урбанистичко планирање, (*Сл. весник на РМ* бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009), а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово, градоначалникот спроведува: 

јавна анкета и јавна презентација

по Нацрт-планот „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДВОРИШТЕ

КО Двориште, Општина Берово

Се организира јавна анкета и јавна презентација по Нацрт верзијата за „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДВОРИШТЕ“ во Општина Берово - со дефиниран плански опфат од 74,25 Ха, КО Двориште, Општина Берово, а од стана на од ППИУП „НИМАЕР“ ДООЕЛ Струга, ДЕ Скопје,

Графичкиот приказ на Нацрт верзијата за „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДВОРИШТЕ, Општина Берово, е во размер 1:2500, и истиот во наведениот временски рок, ќе биде изложен Берово во просториите на Општина Берово и во центарот на селото.

Јавната анкета по Урбанистичкиот план ќе трае 15 дена, и тоа од: 09.10.2015 г. до 24.10.2015 г, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица за подрачјето опфатено со планот ќе можат да достават свои забелешки, предлози и мислења на АНКЕТНИ ЛИСТОВИ, кои ќе можат да ги добијат и достават до Одделението за урбанизам при Општина Берово.

Јавната презентација по Нацрт планот „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДВОРИШТЕ“ во Општина Берово, со изработувачот на планот ППИУП „НИМАЕР“ ДООЕЛ Струга, ДЕ Скопје, ке биде организирна во големата сала во објектот на Општина Берово, на ден (среда) 21.10.2015 година, со почеток во 14,30 часот.

 

Градоначалникот на општината, ќе формира комисија која треба да изработи извештај од јавната анкета и презентација, со образложение за прифатените и неприфатените забелешки и мислења, и да го извести секое лице кое поднело анкетен лист. Комисијата ќе биде составена од три члена и тоа: од носителот на изработката на планот, одговорно лице од општинската администрација надлежно за урбанистичко планирање, и истакнат научен и стручен работник со соодветна лиценца.