Насловна Актуелно Вести Наскоро Општина Берово ќе објави повик за финансирање на невладини организации

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Наскоро Општина Берово ќе објави повик за финансирање на невладини организации

 

Согласно усвоената програма за Локален економски развој  и одлуката за критериумите и посапката за распределба на средства за финансирање, на активности на Здруженија на граѓани и фондации, Општина Берово, ќе распише оглас за финансикса поддршка на НВО од Буџетот за 2019.

 

Повикот ќе биде распишан за мерка 1. Локален економски развој, туризам, заштита на животна средина, социјална кохезија, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, образование, култура и спорт.

Средствата се во вкупен износ од 300.000, 00 денари и сите Здруженија на граѓани, ќе бидат информирани на посебна информативна средба за подготовка на апликацијата.

Основните криетриуми, временската рамка и потребната документација, која треба да ја достават Здруженијата, ќе биде објавена на ВЕБ Страната на Општина Берово.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии