Насловна Актуелно Вести Советот на општина Берово, денеска ја одржа 39- тата Седница

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Советот на општина Берово, денеска ја одржа 39- тата Седница

На 39-тата Седница на Совет на општина Берово, Советниците ги донесоа следниве одлуки:

1. Одлука за барање согласност од Владата на РСМ за реализирање на настава со физичко присуство за учениците од IV-то до IX-то одделение во основното образование и за учениците од средното образование;

2. Одлука за финансирање на партиципација за посета на јавна установа за предучилишна возраст за деца Роми, како поддршка на Проектот „Инклузија на деца Роми во јавните општински установи – Детски градинки“;

3.Измена и дополнување на Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2020 година;

4.Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2020 година;

5.Одлука за Измена на Одлуката за утврдување на цените за изнајмување на користење на противпожарна опрема со која располага Територијалната против пожарна единица Берово;

6. Одлука за субвенционирање на 100 % од трошоците за стерилизација на 30 женки-кучиња на територијата на Општина Берово во текот на 2020 година;

7.П Р А В И Л Н И К за критериумите и постапката за субвенционирање на 100% од трошоците за стерилизација на 30 (триесет) женки-кучиња на територијата на Општина Берово;

8.Измена на ПРОГРМА (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2020 година;

9.Тримесечен финансиски извештај за работа за 2020 година на ЈПКР„Услуга“ Берово;

10.Шестмесечен финансиски извештај за работа за 2020 година на ЈПКР„Услуга“ Берово;

11.Полугодишен извештај за работа за 2020 година на ЈПКР „Услуга“ Берово;

12.Полугодишен извештај за прво полугодие од 2020 година, за работата на ОВР- Берово;

13.Годишен извештај за работата на ООУ „Дедо Иљо Малешевски“ Берово за учебната 2019/2020 година;

14.Годишна Програма за работа на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за учебната 2020/2021 година;

15.Решение за измена на Р Е Ш Е Н И Е за избор на претседател и членови на Комисијата за јавни дејности;

16.Решение за измена на Р Е Ш Е Н И Е за избор на претседател и членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии