Насловна Актуелно Вести Во вторник ќе се одржи третата седница на Советот на општина Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

 

Во вторник ќе се одржи третата седница на Советот на општина Берово

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Ја свикувам 3-тата (третата) седница на Советот на Општина Берово на ден 05.12.2017 година (вторник), со почеток во 10:00 часот со следниот:

Д н е в е н р е д:

1. Усвојување на Записник од 2-та седница на Совет на Општина Берово;

2. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово за 2017 година;

3. Одлука за именување на членови на управен одбор при ЈПКР Услуга Берово;

4. Одлука за именување на членови на управен одбор при Дом на култура Димитар Беровски Берово;

5. Предлог Годишна Програма за работа на ОЈУДГ 23 Август Берово за 2017/2018 година;

6. Годишен извештај за работа на ОЈУДГ 23 Август Берово за 2016/2017 година;

7. Правилник за организација на работните места при ОЈУДГ 23 Август Берово;

8. Правилник за систематизација на работните места при ОЈУДГ 23 Август Берово

9. Годишен План за вработување на ЈПКР Услуга Берово за 2018 година;

10. Шестмесечен извештај за работа на ТППЕ Берово за 2017 година;

11. Предлог Годишна програма за работа на ТППЕ Берово за 2018 година;

12. Годишен извештај за реализација на Г1 Програматта за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2016 година;

13. Годишен извештај за реализација на Г2 Програмата за активностите на Општина Берово за 2016 година во областа на туризмот;

14. Годишен извештај за реализација на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2016 година;

15. Предлог Програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2018 година Г1;

16. Предлог Програма за активностите на Општина Берово за 2018 година во областа на туризмот Г2;

17. Предлог Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2018 година;

18. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка во 2018 година;

19. Извештај за реализираните активности и исплатени средства од програмата за развој на спортот и спортско рекреативните активности за општина Берово за 2016 година;

20. Извештај за реализација на активностите на Општина Берово во областа на културата за 2016 година;

21. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областa на културата за 2018 година;

22. Предлог Програма за развој на спорт и спортско рекреативни активности на општина Берово за 2018 година;

23. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областa на социјалната заштита за 2018 година;

24. Предлог Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на РМ на подрачјето на Општина Берово за 2018 година;

25. Предлог Годишна Програма за поставување на времени објекти за 2018 година;

26. Предлог Годишна Програма за поставување на урбана опрема за 2018 година;

27. Предлог Годишна Програма за изработка на урбанистички планови за 2018 година на подрачјето на Општина Берово;

28. Предлог Годишна Програма за заловување на кучиња скитници на територијата на општина Берово за 2018 година;

29. Предлог Годишна Програма за заштита на населението од заразни болести за 2018 година;

30. Предлог Годишна Програма за уредување на градежно земјиште со трошоци за 2018 година;

31. Предлог Годишна Програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2018 година;

32. Предлог Годишна Програма за јавно зеленило за 2018 година; ;

33. Предлог Годишна Програма за јавна чистота за 2018 година;

34. Предлог Годишна Програма за одржување на јавно осветлување за 2018 година;

35. Барања од институции и граѓани;

 

36. Советнички иницијативи и прашања.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии