ОТКАЖУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПОВИК ЗА ТЕНДЕР „Изградба на филтер станица за вода“
Насловна Актуелно Вести ОТКАЖУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПОВИК ЗА ТЕНДЕР „Изградба на филтер станица за вода“

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

ОТКАЖУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПОВИК ЗА ТЕНДЕР „Изградба на филтер станица за вода“

Interreg - IPA CBC Bulgaria - the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014-2020 CCI No (2014TC16I5CB006)

1. Број на проектот

CB006.1.21.207

2. Дата на објавата:

10.02.2017

 

3. Назив на програмата

•       Bulgaria - The Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA CBC Programme CCI No (2014TC16I5CB006)

4. Договорен орган

Општина Берово

5. Причина за поништувањето

Постапката за тендер е откажана врз основа на точка 2.4.13 од PRAG – поради значителни грешки, нерегуларности во процедурата. особено што тие можеле да и наштетат на лојалната конкурентност.

Забелешка:

 

Нов оглас за договор ќе биде објавен.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии