Службен гласник на Општина Берово бр.31

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..