Службен гласник на Општина Берово бр.27

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..