Службен гласник на Општина Берово бр.26

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..