Службен гласник на Општина Берово бр.43

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...