Општина Берово објави оглас за избор на изведувач на проект “Изградба на зелен пазар во Берово“

Напишано од Administrator Печати
10
Окт
2016

Република Македонија

Проект за Подобрување на Општински Услуги - МСИП

MSIP-IPA-NCB-02-А-16

 

1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 jануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 jануари, 2010 година.

2.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Изградба на зелен пазар во Берово.

3.    Општина Берово ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на зелен пазар во Берово.

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, јануари 2011, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30 часот

Адреса:Општина Берово

Град: Берово

Поштенски број: 2330

Држава: Република Македонија

Телефон: ++389 033 471 057

Факс: ++389 033 471 057

Електронска адреса: [email protected]

6.   Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од  2.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 702014000263012

Приходно конто: 724125   00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Берово.

7.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 10.11.2016 12:00 часот. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу на  10.11.2016 12:00 во 12:00 часот.

8.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 250,000.00 МКД

9. Адреса: Општина Берово, ул.”Димитар Влахов” бр.10

Град: Берово

Поштенски број: 2330

 

Држава: Република Македонија

LAST_UPDATED2