Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Вести

Одлуки донесени на одржаната 17-та Седница на Совет на Општина Берово

 

Советот на Општина Берово, на одржаната 17-та Седница на Совет на Општина Берово,  на ден 12.02.2019 година ги донесе следните одлуки:

1. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за четврт квартал 2018 година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година;

2. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за четврт квартал 2018 година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година;

3. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за за четврт квартал 2018 година од 01.01.2018 година до 31.12.2018 годинa

4. Предлог ОДЛУКА за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници во Општина Берово 2019 година;

5. Заклучок за исправка на техничка грешка во Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски;

6. Заклучок за исправка на техничка грешка во вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски;

7. Одлука за прераспределба на средства во Буџетот на Општина Берово за 2019 година;

8. П Р А В И Л Н И К за критериумите, постапката и реализација на трансфери по поднесени барања за еднократна парична помош на физички лица;

9. Измена на П Р О Г Р А М А - J4 за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Берово за 2019 година;

10. Измена на П Р О Г Р А М А - J7 за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина;

11. Измена и Дополнувања на Програмата за други комунални услуги , третман на кучината скитници и други нерегистрирани кучиња за 2019 година;

12. Измени и дополнувања на Планот за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Берово (2019 – 2021 година);

13. О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на Локална Урбанистичка Планска Документација за локалитет Филтер Станица во Берово;

14. Годишна Програма на Општина Берово за поставување на урбана опрема за 2019 година;

15. Годишен план за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите за 2019 година;

16. О Д Л У К А за критериумите и постапката за распределба на средстава за финансирање на активности на здруженија на граѓани и фондациии од Буџетот на Општина Берово за 2019 година;

17. Измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година;

18. О Д Л У К А за избор на член во Советот на Општина Берово кој одлучува во случај на конфликт на интереси на Градоначалникот;

19. Полугодишен извештај за работа на ООУ ,,Никола Петров Русински’’ Берово за 2019 година;

20. Годишен извештај за 2018 година за работата на ОЈУСЗСЛ Д-р.Иван Влашки Берово;

21. Измени и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на ОЈУСЗСЛ Д-р.Иван Влашки Берово;

22. Извештај за работата на Домот на културата ,,Димитар Беровски’’- Берово за 2018 година;

23. Дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на Домот на културата ,,Димитар Беровски’’- Берово ;

24. Годишна програма за работа на Домот на културата ,,Димитар Беровски’’- Берово за 2019 година;

 

 

Второто коло од РСИ одложено за понеделник

Се известуваат екипити кои учествуваат во Работничките спортски игри во мал фудбал и граѓаните на Општина Берово дека второто коло од игрите закажано за денес (14.02.2019 година), е одложено за понеделник (18.02.2019 година), поради објавените денови на жалост од страна на Владата.

Прочитај повеќе: Второто коло од РСИ одложено за понеделник

 

Резултати од прво коло од РСИ

Во првото коло на Работничките спортски игри се постиганти следниве резултати:

-17.00 час. МВР-Берово - ПШС,,Малешево,, Берово 1-0

-17 .30 час. Приватни фирми Берово - Гранична полиција 2-2

-18.00 час . Општина Берово и Oсновен суд- Такси возачи 6-1

-18.30 час ПШС,,Равна река,, Пехчево - Жито Малеш Берово 3-1

-19.00 час АВРМ(Активни баратели на работа) - Фагус 1-1

-19.30 час ЈПКР Услуга Берово - Малешевски еснафи Берово 0-1

Прочитај повеќе: Резултати од прво коло од РСИ

   

Во Берово, отворени Работнички спортски игри во мал фудбал 2019

Вечерва во Берово се отворени Работнички спортски игри во мал фудбал 2019 година.

Игрите ги отворија претставници на Општина Берово, кои воедно се организатори на настанот.

Прочитај повеќе: Во Берово, отворени Работнички спортски игри во мал фудбал 2019

 

Учениците од ООУ „Дедо Иљо Малешевски’’ во поддршка на кампањата Safer Internet Day

 

ООУ „Дедо Иљо Малешевски’’ во поддршка на кампањата Safer Internet Day (Ден за безбеден интернет) на 5ти Февруари организира работилница, во која беа вклучени голем број ученици кои активно учествуваа со своите креативни идеи.

Прочитај повеќе: Учениците од ООУ „Дедо Иљо Малешевски’’ во поддршка на кампањата Safer Internet Day

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии