Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Образци

Општо барање

Урбанизам

БАРАЊЕ за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект “Легализација на дивоградби“

БАРАЊЕ за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

БАРАЊЕ за издавање на Извод од Урбанистички план

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за градење

БАРАЊЕ за издавање на решение за локациски услови

ПРИЈАВА за безправна градба

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за реконструкција на објект

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за адаптација - пренамена

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за употреба

БАРАЊЕ за издавање на Решение за измена во тек на градба

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за отстранување

БАРАЊЕ за издавање на одобрение за промена на градител

БАРАЊЕ за одобрение за поставување на урбана опрема со партерно уредување

ПРИЈАВА за објект склон на паѓање

БАРАЊЕ за излез на лице место заради утврдување на услови за дооформување на градежна парцела

 

Комунални работи

БАРАЊЕ за издавање на дозвола за поставување на инсталации

БАРАЊЕ за добивање на дозвола за прекумерно користење на општинските патишта

БАРАЊЕ за добивање на одобрение за изградба на пристапен пат до општинскиот пат

БАРАЊЕ за добивање на одобрение за раскопување

БАРАЊЕ за добивање на дозвола за поставување на заштитна ограда

 

БАРАЊЕ за излез на лице место на овластен комунален инспектор

 

Сообраќај

БАРАЊЕ за издавање лиценца за вршење

БАРАЊЕ за издавање дозвола за општински линиски превоз на патници

БАРАЊЕ за издавање дозвола за посебен линиски превоз на патници

БАРАЊЕ за добивање на дозвола за вонреден превоз

 

БАРАЊЕ за излез на лице место на овластен инспектор за улици, патишта и сообраќај

 

ЛЕР

БАРАЊЕ за упис во регистарот за угостителска дејност од мал обем

БАРАЊЕ за утврдување на минимално – технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем

 

Финансии

БАРАЊЕ за издавање на решение за вршење на дејности надвор на јавна површина

БАРАЊЕ за издавање на решение за вршење на дејности пред деловен објект на јавна површина

 

БАРАЊЕ за Решение  за одобрение за еколошки  елаборат

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии