Насловна Актуелно Вести Објава за издадена Б-интегрирана еколошка дозвола

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Објава за издадена Б-интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 122 став 4 и член 113  од Законот за животна средина(Сл. Весник на Република Македонија бр. 53/05; 81/05; 24/07; 159/08; 83/09; 48/10; 124/10; 51/11; 123/12; 93/13; 187/13; 42/14; 44/15; 129/15; 192/15; 39/16 и 99/18), Градоначалникот на општина Берово:

О Б Ј А В У В А

Издадена е Б-интегрирана еколошка дозвола

 

За акционерско друштво за производство на санитетски материјали, ткаенини, позамантерија и конфекција АЛКАЛОИД БЕРОВОсо седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 5   Берово

Ја информираме јавноста дека по исполнување на законските прописи за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола, изготвена е Б-интегрирана еколошка дозвола.

 

Дозволата ќе биде достапна за јавноста во просториите на Општина Берово со адреса на улица „Димитар Влахов“ бр.10 во Берово и на веб страната на Општина Берово www.berovo.gov.mk.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии