Насловна Актуелно Вести Општина Берово објави постапка за реконструкција на улица ,,3”во с. Мачево

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Општина Берово објави постапка за реконструкција на улица ,,3”во с. Мачево

Општина Берово постојано се грижи за подобрување на условите за живот, како во градот така и во населените места.

Покрај реконструкцијата на неколку приоритетни улици во Берово, во Програмата за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово за 2020 година, предвидени се и улици во селските населби.

Така, неодамна е објавена постапка доделување на договор за јавна набавка, за избор на изведувач, за ,,Изградба на ул.,,3 во с. Мачево.

Јавната набавка ќе се спроведе преку Електронскиот систем за јавни набавки, а критериум за избор е најповолна понуда.

Целокупната тендерска документација, економските оператори можат да ја превземат на Електронскиот систем за јавни набавки, или на ВЕБ страната на Општина Берово, во делот за јавни набавки.

Доклолку работите се реализираат според планот, се очекува на средината на месец март, да се започне со активностите за изградба на ул.,,3 во с. Мачево.

 

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии