Насловна Актуелно Вести ОБЈАВА бр.01/2019 за давање на недвижни ствари во закуп со електронско јавно наддавање(прва објава )

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

ОБЈАВА бр.01/2019 за давање на недвижни ствари во закуп со електронско јавно наддавање(прва објава )

 

Комисијата за спроведување на постапка за давање во закуп на недвижни и движни ствари, сопственост на Општина Берово, согласно Законот за користење и располагање со стварите во државна и општинска сопственост и согласно Одлуките донесени од страна на Советот на Општина Берово, за давање согласност за давање под закуп на деловни простории, сопственост на Општина Берово, објавува давање на недвижни ствари под закуп со електронско јавно наддавање.

 

Заинтересираните правни и физички лица електронски поднесуваат Пријава за учество на јавното наддавање, која треба да ги содржи сите податоци и докази утврдени во објавата. (За да може да поднесе пријава за учество заедно со доказите утврдени со објавата секое физичко и правно лице треба претходно да се регистрира на страната  www.e-stvari.mk).

На следниот ЛИНК можете да ја превземете објавата.

Образец – Пријава за учество

Образец- Изјава

 

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии