Насловна Актуелно Вести Закажана 20-тата Седница на Совет на Општина Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Закажана 20-тата Седница на Совет на Општина Берово

 

Р Е Ш Е Н И  Е

Ја свикувам 20-тата (дваесетата) седница на Советот на Општина Берово на ден 16.05.2019 година (четврток), со почеток во 09:00 (девет) часот со следниот:

Д н е в е н р е д:

 

1. Усвојување на Записник од 19-та Седница на Совет на Општина Берово;

2. Предлог Одлука за пристапување кон измена на Статутот на Општина Берово;

3. Предлог Измена и дополнување на Годишен план за вработување на Општина Берово за 2019 година;

4. Предлог Одлука за измена на Одлуката за одобрување на финансиски средства за учество на Општина Берово во реализација на проектот Подобрување на рекреативниот туризам во Источен плански регион” – Општина Берово;

5. Предлог Одлука за давање на согласност и овластување за потпишување на Договор за соработка со Национална Установа Завод за заштита на спомениците на култура и Музеј – Штип;

6. Предлог Одлука за прифаќање на донација – патничко моторно возило од UNDP;

7. Предлог Одлука за прифаќање на донација – проекти за осветлување од ВИНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје;

8. Предлог Одлука за давање на трајно користење и управување на движна ствар – специјализирано возило за метење на ЈПКР Услуга Берово;

9. Предлог О Д Л У К А за давање на користење на движна ствар – автобус YUTONG сопственост на општина Берово;

10. Предлог Правилник за условите, начинот и постапката за користење и располагање со движна ствар – општински автобус марка Yutong, сопственост на Општина Берово;

11. Предлог Правилник за доделување на општински награди и признанија и прогласување на почесни граѓани на Општина Берово;

12. Предлог Oдлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка;

13. Предлог Решение за номинирање на член на заедничка Комисија за подготoвка на предлогот на актот за конституирање на заедничко јавно претпријатие;

14. Предлог Одлука за донесување на Програма за енергетска ефикасност за период 2019 – 2021 година на ЕЛС Општина Берово;

15. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 2553 дел 2 на ул. “Маршал Тито” бр.107 во Берово, Број на зграда 1, Намена В3-6, Влез 2 ПР бр.1, ДП со внатрешна површина 15 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово – (Објект Дом на Култура во Берово);

16. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 кат 1 ДП (една просторија), Внатрешна површина 21 м2 од 138 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово);

17. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 кат 1 ДП (една просторија), Внатрешна површина 24 м2 од 138 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово);

18. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 2281 дел 0 на ул. “Димитар Влахов” бр.10 во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4 – 3, Влез 1 кат 1, бр.1, ДП (една просторија), Внатрешна површина 23 м2 од 71 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (инспекторат);

19. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 874 КО Берово, ДП1 – поранешна Пелагонија;

20. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 874 КО Берово, ДП2 – поранешна Пелагонија;

21. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 874 КО Берово, ДП3 – поранешна Пелагонија;

22. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 874 КО Берово, Г – поранешна Пелагонија;

23. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C2;

24. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C3;

25. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 846 КО Берово, објект 1 стара Гимназија, C8;

26. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 846 КО Берово, објект 2 стара Гимназија, ДП;

27. Предлог О Д Л У К А за давање на недвижна ствар во закуп и одржување на катастарска парцела 13763 КО Берово – вон г.р., објект 1 (кајакарски дом), ДП;

28. Предлог Измени и дополнување на Програмата за уредување за градежно земјиште за 2019 година;

29. Предлог Измени и дополнување на Трошоците за уредување на градежно земјиште за 2019 година;

30. Предлог Измени и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици за 2019 година;

31. Предлог Измени и дополнување на Програмата за улично осветлување за 2019 година;

32. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово К1 за прв квартал 2019 година;

33. Квартален Извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Берово К2 за прв квартал 2019 година;

34. Квартален Извештај за задолжување на Општина Берово К3 за прв квартал 2019 година;

35. Предлог Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Берово за 2019 година;

36. Одлука за потврдување на Одлуката на управниот одбор на Здружението за рурален развој – ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ за утврдување на висината на членарината за 2019 година и начинот на плаќање на истата;

37. Решение за уплата на членарина за 2019 година за членство во Здружение за рурален развој – ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА МАЛЕШ – ПИЈАНЕЦ;

38. Барања од институции и граѓани;

39. Советнички иницијативи и прашањa

Совет на Општина Берово

Претседател

Јован Матеничарски


 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии