Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Напишано од Administrator
ПДФПечатиЕ-маил
08
Фев
2019

 

Врз основа на член 65 став 6 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13 и 42/14), Општина Берово на ден 26.12.2018 година донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за локалната урбанистичка планска документација со намена за Е2-кумунална супраструктура-градби за производство на енергија од обновливи извори на КП 3300 и КП 3301, КО Берово ВГ, Општина Берово.

 

Неспроведувањето на стратегиската оцена во согласност со Законот за животна средина е разгледана и потврдена и од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, по доставено мислење со бр. Уп1-15 121/2019 од 05.02.2019 година.

Мислење од МЖСПП

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

СЕА формулар

 

 

LAST_UPDATED2

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии