Насловна Актуелно Вести Дневен ред на 12-та седница на Советот на општина Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Дневен ред на 12-та седница на Советот на општина Берово

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02 и 18/07) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

Ја свикувам XII-та седница на Советот на Општина Берово на ден 24.03.2010 година (среда), со почеток во 9,30 часот со следниот

 

Д н е в е н   р е д

 

 1. Усвојување на Записник од XI-та седница на Советот на Општина Берово;
 2. Предлог-Решение за разрешување на членови на УО на ЈЗУ „Здравен дом“ Берово;
 3. Предлог-Решение за именување на членови на УО на ЈЗУ„Здравен дом“ Берово;
 4. Предлог-Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за давање под закуп општински недвижен имот;
 5. Годишна завршна сметка на ЈПКР „Услуга“-Берово за 2009 година;
 6. Предлог-Одлука за укинување на Одлуката за формирање на локален Совет за превенција бр.07-988/1 од 23.06.2008 година;
 7. Предлог-Одлука за формирање на локален совет за превенција;
 8. Локален акционен план за родова равноправност;
 9. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за преработка на дрво од А.Т.И ДООЕЛ Берово;

10.  Предлог-Одлука за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на ЛУПД за локација на нова „Автобуска станица“ во Берово од Одделението за урбанизам;

11.  Предлог-Одлука за давање согласност за апликација за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2010 г. со предлог проектот „Изградба на улица Баскалска во с.Двориште;

12.  Предлог-Одлука за давање согласност за апликација за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2010 г. со предлог проектот „Водоснабдување на с.Двориште“;

13.  Предлог-Одлука за давање согласност за апликација за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2010 г. со предлог проектот „Изградба на улица во с.Смојмирово“;

14.  Предлог-Одлука за давање поддршка на апликација за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2010 год. со прдлог-проект „Изградба на улица бр.2 во с. Панчарево“;

15.  Предлог-Одлука за давање поддршка на апликација за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2010 год. со прдлог-проект „Изградба на улица бр.2 во с. Панчарево“;

16.  Предлог-Одлука за давање поддршка на апликација за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2010 год. со прдлог-проект „Фекална канализација во с. Панчарево“;

17.  Предлог-Одлука за давање согласност на апликација со предлог проект „Изградба на велосипедска патека во Берово“;

18.  Предлог-Одлука за давање поддршка на апликација за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2010 год. со прдлог-проект „Реконструкција на водоводна мрежа во с. Блатец“;

19.  Предлог-Одлука за давање поддршка на апликација за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2010 год. со прдлог-проект „Изградба на фабрика за преработка на вода за пиење и за водоснабдување на с. Трсино“;

20.  Предлог-Одлука за давање поддршка на апликација за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2010 год. со прдлог-проект „Фекална канализација во с.Трсино“;

21.  Извештај за работата на Советник овластен урбанистички и градежен инспектор за период јули-декември 2009 година;

22.  Извештај за работата на Советник овластен инспектор за комунални дејности и заштита на животна средина за период јули-декември 2009 година;

23.  Извештај за работата на Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици за период јули - декември 2009 година;

24.  Извештај за работата на Овластен инспектор за просвета спорт и култура период јули - декември 2009 година;

25.  Барања од институции и граѓани;

26.  Советнички иницијативи и прашања.

 

 

Бр.07-604/1                                                                                      Совет на Општина Берово

17.03.2010 година                                                                                    Претседател

Б е р о в о                                                                                              Јован Матеничарски

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии