Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

ИЗМЕНА НА ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање бр. 23-1655/1 од 22.08.2013 година

Напишано од Administrator
ПДФПечатиЕ-маил
11
Септ
2013

 

ИЗМЕНА НА ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на

Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање бр. 23-1655/1 од 22.08.2013 година

за изградба на објекти за домување во стамбени куќи (семејни куќи со градини, индивидуално домување, становање, зона на зејоделски домаќинства, селски стопански дворови, индивидуално домување со терцерни дејности ), големи трговски единици (трговски објекти, трговски центри, пазари, кванташки пазари, сточни пазари, агроберза, сервисни дејности), и објекти за времено сместување (викенд населби, викенд зони, викенд куќи, мотели, планинарски домови, ловен дом, камп)

во туристичка населба Суви Лаки - општина Берово

Член 1

Се врши измена на почетната цена на парцелите со класа на намена А4 во блок 3, и на парцелите со класа на намена Б2 во блок 2 и блок 3, согласно тоа и на висината на депозитот за учеството на јавно наддавање како и на висината на чекорот на надавањето за истите парцели, дадено во табеларниот преглед на измените.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНАТА:

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НИВО НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА И ПЛАНСКИ ОПФАТ ЗА

ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА СУВИ – ЛАКИ БЕРОВО

Број на

катастарс.

парцела

(сите КО Русиново)

Број на

градежна

парцела

Класа на намена

Површина на парцела м2

Површина на градба м2

Бруто развиена површина м2

Катност

Висина на венец м'

Процент на изграденост %

Коефициент на искористеност

К

Потребни паркинг места

Почетна цена по м2

(денари)

Вкупна почетна цена (денари)

Депозит на учестви на електронско јавно наддавање 10%(денари)

БЛОК  2

9890/2

9881/1

9672/4

2.148

Б2

4968

2117

6351

П+2

10,20

43

1,28

212

350,00

1.738.800,00

173.880,00

БЛОК 3

9604/10

9508/2

3.61

A4

7440

2320

6960

П+2

10,20

31

0,94

25

61,00

453.840,00

45.384,00

9697/2

9844/7

9527/2

3.89

Б2

2560

767

2301

П+2

10,20

30

0,90

77

350,00

896.000,00

89.600,00

Член 2

Став 1 од почетната цена, се менува и гласи:

Почетна цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели наведени во Табеларниот преглед изнесува 61 денари од метар квадратен за намена A1 и А4 и  350,00 денари од метар квадратен за намена Б2.

Член 3

Точка 6 од постапката се менува и треба да гласи:

Наддавањето се врши ,,чекорно’’ со зголемување на вредноста во секој ,,чекор’’ не помалку од 10,00 денари за градежните парцели со намена A1 и А4 и не помалку од 35,00 денари за градежните парцели со намена Б2.

*Оваа објава ќе биде објавена и на интернет страницата на Општина Берово www.berovo.gov.mk

 

Бр. 23-1655/23 Општина Берово

Комисија за спроведување

на постапки за  јавно наддавање

LAST_UPDATED2

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии