Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Напишано од Administrator Печати
08
Фев
2019

 

Врз основа на член 65 став 6 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13 и 42/14), Општина Берово на ден 26.12.2018 година донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за локалната урбанистичка планска документација со намена за Е2-кумунална супраструктура-градби за производство на енергија од обновливи извори на КП 3300 и КП 3301, КО Берово ВГ, Општина Берово.

 

Неспроведувањето на стратегиската оцена во согласност со Законот за животна средина е разгледана и потврдена и од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, по доставено мислење со бр. Уп1-15 121/2019 од 05.02.2019 година.

Мислење од МЖСПП

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

СЕА формулар

 

 

LAST_UPDATED2