Администрација
Насловна Администрација

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

Администрација

Правилник за систематизација на работните места во општинската администрација на Општина Берово

Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на Општина Берово можете да го преземете ТУКА.

Прочитај повеќе: Правилник за систематизација на работните места во општинската администрација на Општина Берово
 

П Р А В И Л Н И К ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Врз основа на член 50 , став 1 , точка 12 од Законот за Локалната самоуправа (Службен весник на РМ број 5/02) и член 60, став 1, алинеа 9 од Статутот на Општина Берово (,,Службен гласник на Општина Берово“бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово на ден 16.08.2010 година донесе:

П Р А В И Л Н И К

ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО

ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА БЕРОВО

Прочитај повеќе: П Р А В И Л Н И К ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
 

Правилникот за систематизација - измени и дополнувања

Врз основа на член 50 став 1 точка 12 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр.05/02) и член 61 став 1 алинеа 9 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово бр.13/02 и 18/07) и одредбите од Уредбата за описот на звањата на државните службеници („Службен весник на Р.Македонија“ бр.106/2007 и 146/2009), Градоначалникот на Општина Берово донесе:

 

ПРАВИЛНИК

за измени и дополнувања на Правилникот за систематизација на

работни места во општинската администрација на Општина Берово

Прочитај повеќе: Правилникот за систематизација - измени и дополнувања
   

Правилник за систематизација - изменување и дополнувања

Врз основа на член 50 став 1 точка 12 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр.05/02) и член 61 став 1 алинеа 9 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесе:

Правилник

за изменување и дополнувања на Правилникот за систематизација на

работни места во општинската администрација на Општина Берово

Прочитај повеќе: Правилник за систематизација - изменување и дополнувања
 

Надлежности на општината

Член 20 - Општа надлежност

Општините, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.

Прочитај повеќе: Надлежности на општината
   

повеќе статии...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии