Насловна Совет

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Совет

Надлежности на советот

(1) Советот:
1. Го донесува статутот на општината и други прописи;
2. Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
3. Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
4. Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;

Прочитај повеќе: Надлежности на советот
 

Комисии

Комисии 2017-2021

Прочитај повеќе: Комисии
 

Членови на совет на општина Берово

Советничка група на коалицијата предводена од СДСМ


1.Jован Mатеничарски

2.Славица Фурнаџиска

3.Гоце Ружински

4.Даниела Кржовска

5.Горан Фидански

6.Јован Ковачовски

7.Александар Чамовски

8.Јованка Василевска-Петрушева

9.Герасим Гриовски

 

Советничка група на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ

 

10.Предраг Монев

11.Драган Мустачки

12.Емилија Пачемска

13.Влатко Буровски

14.Благица Русковска

15.Фахрудин Мустафов

 

ИЗЈАВИ ЗА ИНТЕРЕСИ од СОВЕТНИЦИ

 

   

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии