Совет
Насловна Совет

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..

Совет

Надлежности на советот

(1) Советот:
1. Го донесува статутот на општината и други прописи;
2. Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
3. Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
4. Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;

Прочитај повеќе: Надлежности на советот
 

Комисии

Комисијата за финансирање, буџет и локален екомонски развој на Советот на Општина Берово

-           Љупчо Русковски-Претседател

-          Емилија Шуманска- член

-          Зоран Мазновски- член

-          Славчо Буровски-член

-          Ванчо Брашнарски-член

Прочитај повеќе: Комисии
 

Членови на совет на општина Берово

1.Предраг Монев

2.Антонио Двојаковски

3.Влатко Вакански

4.Дамјан Црвенковски

5.Виолета Марковска – Димовска

6.Јасмина Димовска

7.Митко Кржовски

8.Гоце Ружински

9.Благица Русковска

10.Златко Скендерски

11.Дејан Пачемски

12.Биљана Марковска

13.Јован Матеничарски

14.Сунчица Цонкинска

15.Звонко Миовски

   

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии