Градоначалник
Насловна Градоначалник

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..

Градоначалник

Драги Наџински

Роден е на 17.11.1958 година во Берово. Има завршено  висока школа и по вокација е Дипломиран Инжинер по Шумарство.

Прочитај повеќе: Драги Наџински
 

Надлежности на Градоначалникот

Надлежност на градоначалникот

(1) Градоначалникот:
1. Ја претставува и застапува општината;
2. Ја контролира законитоста на прописите на советот;
3. Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
4. Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот,

Прочитај повеќе: Надлежности на Градоначалникот
   

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии