Насловна Градоначалник

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Градоначалник

Звонко Пекевски

Лични податоци:

Роден е на 16.02.1974 година. Оженет е и татко на две малолетни деца.

 

Образование и овластувања:

Дипломира на Економскиот факултет – Прилеп при Универзитетот “Св.Климент Охридски“ – Битола и се стекна со звање Дипломиран економист – Статистичко кибернетичка насока.

Покрај ова е и Овластен проценител и Овластен сметководител.

 

Професионален ангажман:

2001-2005 – Референт за финансирање и буџет во ЕЛС Општина Берово

2005-2017 – Раководител на Одделение за финансиски прашања во ЕЛС Општина Берово

 

2017 – Градоначалник на Општина Берово

 

Надлежности на Градоначалникот

Надлежност на градоначалникот

(1) Градоначалникот:
1. Ја претставува и застапува општината;
2. Ја контролира законитоста на прописите на советот;
3. Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
4. Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот,

Прочитај повеќе: Надлежности на Градоначалникот
   

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии