П Р А В И Л Н И К ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
Насловна Администрација П Р А В И Л Н И К ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

П Р А В И Л Н И К ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Врз основа на член 50 , став 1 , точка 12 од Законот за Локалната самоуправа (Службен весник на РМ број 5/02) и член 60, став 1, алинеа 9 од Статутот на Општина Берово (,,Службен гласник на Општина Берово“бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово на ден 16.08.2010 година донесе:

П Р А В И Л Н И К

ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО

ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА БЕРОВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се утврдува вкупниот број на државни службеници и други вработени потребни за вршење на надлежностите на Општина Берово, звањата, распоредот, називот и описот на работните места по организациски единици и посебните услови потребни за вршење на работите.

Член 2

Работите и задачите што се вршат во општинската администрација на Општина Берово се групираат според карактерот, тргнувајки од нивната меѓусебна сродност и поврзаност, видот, обемот, степенот на сложеност и одговорноста за вршење на определени работи и задачи, самостојноста, потребната стручност и другите услови за нивно вршење.

Член 3

Работите од надлежност на Општина Берово ги  извршуваат државни службеници и вработени кои немаат статус на државни службеници.

Вработените кои немаат статус на државни службеници се:  возач на градоначалникот, возач на општинската администрација, одржувач на јавно осветлување, чистач – кафе – кувар, командир на територијална противпожарна единица, командир на одделение – смена, пожарникар - возач и за нив важат општите прописи за работни односи.

Член 4

Работите и задачите утврдени со овој правилник се основа за вработување и за распоредување на државни службеници и на други вработени во општинската администрација на Општина Берово.

Член 5

Табеларниот преглед на работните места со нивните описи, условите за нивно извршување и бројот на извршителите потребни за извршување на работите од надлежност на Општината се составен дел на овој Правилник.

 

II. РАСПОРЕД, ЗВАЊА И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Член 6

Распоредувањето на државните службеници и на другите вработени во општинската администрација на Општина Берово се врши на следниве работни места и звања:

Реден број и назив на работното место: 1. Секретар на Општината

Звање: Секретар на Општината

Одговара пред: Градоначалникот на Општината

Цел на работното место: Остварување на законско, ефикасно и ефективно работење  на општинската администрација во насока на извршување на надлежностите на Општината кои се од локален итерес за Општината, обезбедување на извршувањето на други надлежности утврдени со закон, како и поддршка и спроведување на работата и политиката на Градоначалникот за развој на Општината.

Главни работни должности:

-       го организира, координира, обединува и насочува извршувањето на работите и задачите во општинската администрација и се грижи за нивното законско, ефикасно, навремено и квалитетно извршување;

-       ја следи проблематиката во областите од надлежност на Општината, врши анализа на состојбата и дава иницијатива и предлози за нивно решавање;

-       се грижи за уредноста и ажурноста во работата по предметите и изготвува концепции за унапредување на организацијата, за функционирањето и за методот на работа на општинската администрација;

-       одржува контакти на соодветно ниво со домашни и со меѓународни организации и непосредно соработува со секретарите во органите од член 3 став 2 од Законот за државните службеници;

-       го советува и му помага на градоначалникот во врска со комплексни активности и постапки што претставуваат новина и што не спаѓаат во редот на стандардните постапки;

-       дава упатства за работа на општинската администрација;

-       ги следи и се грижи за спроведување на одлуките, заклучоците, насоките и упатствата на градоначалникот;

-       ја следи работата на јавните служби и предлага мерки за ефикасно и ефективно извршување на нивната работа;

-       го обединува работењето и ја унапредува хоризонталната координација на сите сектори/одделенија во општинската администрација и

-       врши и други работи што ќе му бидат доверени од Градоначалникот.

Посебни услови:

-       Правни науки со завршен VII/1 степен;

-       најмалу 3 години работно искуство во раководно звање во државната служба или најмалу 3 години работно искуство на раководно работно место во јавната администрација со положен испит за раководен државен службеник;

-       работа со компјутери;

-       познавање англиски јазик;

-       раководни и организациски способности;

-       способност за тимска работа;

-       способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

1. Сектор за правни, финансиски, општествени, развојни и општи работи

Реден број и назив на работното место: 2. Раководител на Сектор за правни, финансиски, општествени, развојни и општи работи

Звање: Раководител на Сектор

Одговара пред: Секретарот на општината

Цел на работното место: Обезбедување на вршење на работите од подрачјата за кој е формиран Секторот, а кои се поврзани со функциите на Општината, согласно Законот за локалната самоуправа, други закони, прописи и општи акти, како и ефикасно раководење со Секторот.

Главни работни должности:

-          раководи со Секторот;

-          ја организира, насочува и ја координира работата на Секторот;

-          ги распоредува работите и задачите на раководителите на одделенијата;

-          им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на најсложените работи и задачи и го следи текот на извршувањето на работите;

-          се грижи за стручното усовршување и за работната дисциплина на вработените во Секторот; со раководителите на одделенијата изготвува и се грижи за остварување на планот за работа на Секторот и на одделенијата;

-          одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите во делокругот на Секторот;

-          одговара за ефикасното и ефективното застапување на Општината во правните работи и споровите пред надлежните судови и другите органи во Р.Македонија;

-          спроведува ex ante и ех post финансиска контрола;

-          го координира процесот за подготвување и изменување и дополнување на буџетот и стратешкиот план на субјектот;

-          врши други работи од надлежност на секторот што ќе му бидат доверени од страна на Секретарот на Општината.

Посебни услови:

Правни науки со положен правосуден испит или економски науки со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен

-          најмалку 5 години работно искуство во струката од кои 2 години во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање на англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

 

 

1.1.Одделение за правни  и општи работи

Реден број и назив на работното место: 3. Раководител на одделение за правни и општи работи

Звање: Раководител на одделение

Одговара пред: Раководителот на сектор

Цел на работното место: Управување со секојдневното работење на одделението за нормативно-правни и општи работи  и обезбедување на спроведувањето на законските прописи.

Главни работни должности:

-          раководи со одделението;

-          ја организира, насочува и ја координира работата на одделението;

-          подготвува и предлага план за работа на одделението и се грижи за негово реализирање;

-          одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението;

-          ја застапува Општината во правните работи и спорови пред надлежните судови и други органи на Р.Македонија.

-          изготвува или учествува во изготвувањето на извештаи, записници, програми и други материјали за потребите на Советот и на градоначалникот;

-          изготвува Програма за работа на Советот се грижи и го организира навременото и законито изготвување на прописите и актите од надлежност на Советот и Градоначалникот.

-          ја координира организацијата на седниците на Советот и работните тела на Советот;

-          присуствува на седниците на Советот;

-          како и други задачи кои ќе му бидат доверени од  Раководителот на Сектор за правни, финансиски, општествени, развојни и општи работи;

Посебни услови:

-          Правни науки со стекнати  300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          најмалку 4 години работно искуство во струката од кои 1 година во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање на англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1 .

Реден број и назив на работното место: 4.Нормативно-правни работи

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Изготвување на нормативни акти од надлежност на Советот и на Градоначалникот.

Главни работни должности:

-          ги следи и  ги проучува законите и другите прописи и општи акти од областа на локалната самоуправа;

-          подготвува управни и други општи акти од надлежност на Советот и на градоначалникот;

-          учествува и помага во изготвување на одделни акти и прописи од други сектори;

-          врши стручни и работи за подготовка и одржување на седниците на работните тела на Советот според распоред што го утврдува раководителот на одделението и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за правни и општи работи.

Посебни услови:

-          Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-           најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање на англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 5. Административно-стручни работи

Звање: Самостоен  референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Административно стручни работи во подготовка на седници на Совет

Главни работни должности:

-          води записник за седници на Совет и евиденција за присуство на членовите на Советот;

-          врши умножување на подготвените матерјали за Советот;

-          техничка подготовка на матерјалите за објавување во ,,Службен гласник на Општина Берово“;

-          изготвување на покани за учество на седници на подносители на предлози за разгледување;

-          одговара на барања доставени до Советот по завршување на седниците;

-          навремено доставување на матерјали за седници до членовите на Советот и за постојаните и повремени комисии на Совет;

-          запознавање на медиумите и објавување на дневниот ред на огласна табла и на веб страната на Општина Берово;

-          доставување на матерјали за потпис на претседателот на Советот;

-          врши  административни работи  за потребите на органите на Општината и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за правни и општи работи;

Посебни услови:

-          Више  образование VI степен или средно образование IV степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-       работа со компјутери;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

 

Реден број и назив на работното место: 6. Технички секретар на Градоначалникот на Општината

Звање: Самостоен  референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Остварување на административни работи поврзани со прием на странки и опслужување на централата на Општината

Главни работни должности:

-          прима и пренесува пораки до Градоначалникот и раководителите и воспоставува ред за прием на странки;

-          врши прием на телефонски повици, испраќа и прима телефакс, праќа и прима електронска пошта и пораки и врши дистрибуција до крајните корисници;

-          води евиденција за состаноци, строго доверливи работи и протоколи;

-          собира и средува документи и податоци;

-          ги врши секретарските работи и задачи за потребите на Секторот и

-          врши и други работи и задачи што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за правни и општи работи.

Посебни услови:

-          Више образование VI степен или средно образование IV степен;

-          најмалку 3 години работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 7. Односи со малцинските заедници

Звање: Референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Доближување на работата на Општината до припадниците на малцинските заедници на територијата на општината.

Главни работни должности:

-          остварува контакти со населението од малцинските заедници ;

-          помага на населението од малцинските заедници за остварување на своите права пред општината;

-          работи на проекти за зближување со малцинските заедници од други општини;

-          остварува соработка со другите институции за промовирање на правата на припадниците на малцинските заедници и

-          врши други работи што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за правни и општи работи

Посебни услови:

-       IV степен – средно образование;

-       најмалку 1 година работно искуство во струката.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 8. Возач на Градоначалникот

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Овозможување на Градоначалникот вршење одредени обврски надвор од седиштето на органот.

Главни работни должности:

-          вози службено возило и го превезува Градоначалникот;

-          се грижи за одржувањето и за техничката исправност на возилото;

-          води евиденција за помината километража и за потрошеното гориво;

-          се грижи за редовно сервисирање, за роковите за технички преглед и за регистрација на возилото;

-          по налог на Градоначалникот превезува итна пошта што ја прима или доставува Градоначалникот и

-          врши други работи што ќе му бидат доверени.

Посебни услови:

-       IV степен – средно образование;

-       без или со работно искуство;

-       возачка дозвола за Б категорија.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 9. Возач на општинската администрација

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Овозможување на вработените на општинската администрација вршење на работните задачи надвор од седиштето на органот.

Главни работни должности:

-          вози службено возило и ги превезува за службени потреби службениците од општинската администрација;

-          го доставува материјалот за седниците на Советот и на работните тела;

-          се грижи за обезбедувањето на објектот и на вработените;

-          се грижи за одржувањето и техничката исправност на возилото;

-          води евиденција за помината километража и потрошено гориво;

-          се грижи за редовно сервисирање и регистрација на возилото и

-          врши други работи што ќе му бидат доверени.

Посебни услови:

-       IV степен – средно образование;

-       без или со работно искуство;

-       возачка дозвола за Б категорија

Број на извршители: 1

 

 

Реден број и назив на работното место: 10. Чистач - кафе - кувар

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Подготвување и послужување на топли напивки и освежителни пијалоци кај Градоначалникот и Раководителите и одржување на хигиената.

Главни работни должности:

-          служи топли напивки на седници на Совет и на седници на работните тела;

-          набавка на хигиено-санитетски матерјали за потребите на Општината

-          врши доставување на матерјали и други документи од Градоначалникот, Советот и општинската администрација до разни физички и правни лица;

-          врши набавка на пијалоци и уредно води евиденција за набавените и потрошени намирници;

-          донесува и однесува пошта;

-          ја одржува хигиената во и околу работните простории во објектите на органите на Општината;

-          ги одржува и ги полива цвеќињата во просториите и

-          врши други работи што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за правни и општи работи.

Посебни услови:

-    IV степен – средно образование;

-       без или со работно искуство.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 11. Одржувач на јавно осветлување

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Навремено и континуирано одржување на јавното осветлување во Општината.

Главни работни должности:

-одржување на јавното осветлување во Општината;

-санирање на дефекти во осветлувањето во Општината;

-одржување на електричните апарати во зградата на Општина Берово;

-постапување по интервенции на граѓаните од Општина Берово за отстранување на нарушувањата во јавното осветлување и

-врши други работи што ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на одделението за правни и општи работи.

Посебни услови:

-    IV степен – средно образование;

-    со или без работно искуство

Број на извршители: 1

1.2.Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци

Реден број и назив на работното место: 12. Раководител на одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци

Звање: Раководител на одделение

Одговара пред: Раководителот на сектор/Градоначалникот

Цел на работното место: Управување со секојдневното работење на одделението за планирање, финансирање и буџет и обезбедување на спроведувањето на законските прописи.

Главни работни должности:

-          раководи со одделението;

-          ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението;

-          ја организира, насочува и ја координира работата во одделението;

-          подготвува и предлага план за работа на одделението и се грижи за негово реализирање;

-          изготвување на буџет и следење на извршувањето на буџетот;

-          изготвување на завршна сметка на органот, буџетска сметка, наменски дотации и донации;

-          изготвување финансиски планови на органот и буџетските корисници и квартални извештаи;

-          книжење на целокупната документација на органот, буџетот и наменските дотации;

-          одговара за навремено, законско, квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението;

-          врши и други работи кои ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на Сектор за правни, финансиски, општествени, развојни и општи работи

Посебни услови:

-          Економски науки со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во областа на финансиите

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 13. Финансии и буџет

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Ги следи и применува прописите од областа на матерјалното и финансиското работење во врска со планирањето, изготвувањето и реализацијата на Буџетот

Главни работни должности:

-          врши работи во врска со планирањето, изготвувањето и реализацијата на Буџетот на Општината;

-          посредува при склучување на договори за остварување на приходи на Општината согласно Законот и Статутот;

-          ги испитува и проучува предлозите, програмите и пресметките на јавните служби на Општината;

-          води евиденција за извршувањето на Буџетот по позиции;

-          се грижи за остварување на приходите на Општината;

-          се грижи за трезорското работење;

-          изготвува информации и извештаи за движењето на платите и трошоците на средствата;

-          врши контрола на платите и боловањата;

-          врши и други работи кои ќе му ги довери Раководителот на одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци.

Посебни услови:

-          Економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 14. Буџетска контрола

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Спроведување на одредени функции во делокругот на одделението и самостојно извршување на најсложени работи и задачи од областа на буџетска контрола и финансиското управување

Главни работни должности:

-          следење и примена на законската регулатива (закони, подзаконски акти, прописи, стандарди, упатства) од областа на финансиската контрола;

-          подготовка на записници и извештаи за извршените контроли;

-          вршење на проценки на ризик на процесите на финансиското управување и контрола;

-          вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиско управување и контрола, врз основа на извршената проценка на ризик и подготовка на извештај за спроведените самопроценки, согласно член 18 ставови 3 и 8 и член 47 став 2 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Сл.весник на Р.М“ бр.90/09);

-          математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверки;

-          целокупна контрола на сметководствената документација после извршувањето на плаќањето;

-          одговара за својата работа во рамките на своите овластувања и

-          врши други работи и задачи што ќе му ги довери Раководителот на одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци.

Посебни услови:

-          Економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 15. Матерјално – финансиско работење

Звање: Виш соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Подржување на спроведувањето на функциите од делокругот на одделението, преку вршење на сложени административни задачи, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението

Главни работни должности:

-          континуирано ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на сметководството за буџетите и буџетските корисници и финансиско-матерјалното работење;

-          се грижи за редовно и ажурно водење на сите деловни книги пропишани со закон, во согласност со прифатената стандардна сметководствена практика и сметководствени стандарди;

-          врши навремено  и хронолошко регистрирање на комплетирани сметководствени документи во деловните книги;

-          се грижи за водење на задолжителните помошни книги:книга за влезни сметки, книга за набавки, книга (попис) на инвентар, книга (попис) на капиталниот имот, книга за јавниот долг;

-          врши стручна обработка на прашањата што се од значење за примената на законските одредби;

-          изготвува тези за изработка на прописи, општи акти и информативно аналитички матерјали;

-          изготвува предлог одлуки и други прописи, програми  и други акти, анализи, информации и други матерјали;

-          изготвува стручно аналитички  и други матерјали за комисиите на Советот на Општината;

-          врши и други работи кои ќе му ги довери Раководителот на одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци.

Посебни услови:

-          Економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-    најмалку 2 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 16. Утврдување на данок на промет на недвижности и права

Звање: Виш соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Утврдување на данок на промет на недвижности, наследство и подарок

Главни работни должности:

-          изготвува решенија со утврдена вредност на данок на промет на недвижности;

-          води постапка и решава по барања за одлагање и обезбедување на даночен долг;

-          утврдување и наплата на данок од наследство  и подарок по наследни решенија и договори за подарок на недвижен имот;

-          составување на записници за утврдување на вредноста на недвижниот имот за оставинска постапка;

-          изготвување на потврди по разни основи;

-          решава по жалби на даночните обврзници;

-          врши препис и отпис на задолженијата по жалби на даноните обврзници или по утврдување;

-          изготвува решенија за присилна наплата на даночен долг;

-          изготвува решенија за враќање и пренасочување на повеќе и погрешно уплатени даноци на барање на даночниот обврзник и по сопствени согледувања;

-          врши  и други работи и задачи кои ќе му ги довери Раководителот на одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци.

Посебни услови:

-          Економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-    најмалку 2 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 17. Водење на постапки за јавни набавки

Звање: Соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Водење на  постапките за јавни набавки за потребите на органот во согласност со законските прописи.

Главни работни должности:

-          изготвува договори за јавните набавки;

-          ги изработува годишните планови за јавни набавки;

-          ја подготвува и ја организира работата на Комисијата за јавни набавки;

-          ги подготвува и ги спроведува решенијата/одлуките на Комисијата;

-          подготвува и објавува огласи;

-          ја подготвува документацијата за јавни набавки;

-          води регистар на јавните набавки;

-          дава стручна помош на Комисијата за јавни набавки;

-          подготвува одлуки и извештаи и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци.

Посебни услови:

-          Правни науки со стекнати најмалку  240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-    најмалку 1 година работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 18. Сметководствено – финансиски работи

Звање: Помлад соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Помагање во следење и применување на прописите од областа на финансиското и матерјалното работење.

Главни работни должности:

-          помага во планирањето, изготвувањето и реализацијата на буџетот на Општина Берово;

-          помага во севкупната работа во областа на финансиите и сметководството согласно со постојната законска регулатива;

-          помага во изготвувањето на буџетот, периодични  и завршни сметки на Општината;

-          помага во изготвувањето на финансиските планови;

-          одговара за својата работа во рамките на своите овластувања и

-          врши други работи и задачи што ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци.

Посебни услови:

-          Економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-    без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 19. Утврдување на данок на имот и комунални такси

Звање: Самостоен референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Прием на пријави од данок на имот и комунални такси и книжење на уплати

Главни работни должности:

-          континуирано ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на утврдувањето на изворите на приходи на Општината;

-          изготвува решенија со утврдена вредност и уплатници од данок на имот;

-          изготвува опомени за неплатени обврски од данок на имот и комунална такса;

-          изготвување на решенија и уплатници од комунална такса;

-          внесување обврзници во матична евиденција;

-          обработка на пријавите од ДИ и КТ и внесување во системот;

-          раскинување на уплати од ДИ и КТ;

-          изготвување на решенија за забрана на користење на средствата на обврзникот;

-          изготвува анализи, извештаи и информации за бројот на обврзниците, доставените решенија и останатите обврски по овие основи;

-          врши и други работи и задачи што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци.

Посебни услови:

-          Више образование VI степен економски науки или средно образование IV степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 20. Благајник

Звање: Виш референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Уредно водење на благајната на органот согласно законските прописи.

Главни работни должности:

-          подготвува и обработува документација по утврдена методологија;

-          издава налози за плати,

-          врши исплата на патни и други надоместоци,

-          составува дневен касов извештај,

-          исплатува готовински сметки,

-          врши секојдневно водење на благајнички работи и трезор;

-          подига пари од банка и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци.

Посебни услови:

-          Више  образование VI степен или средно образование IV степен

-          најмалку 2 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

1.3. Одделение за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности

Реден број и назив на работното место: 21. Раководител на одделение за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности

Звање: Раководител на одделение

Одговара пред: Раководителот на сектор

Цел на работното место: Раководи со одделението, ја организира, насочува и координира работата и ги распоредува работните задачи на вработените во одделението

Главни работни должности:

-          раководи со одделението, ја организира насочува и координира работата на одделението;

-          подготвува и предлага план за работа на одделението и се грижи за негова реализација;

-          ги следи законските прописи и други општи акти од областа на локалната самоуправа ЛЕР и јавни дејности и се грижи за нивна примена;

-          обезбедува соработка и учество на претставниците на деловниот сектор, невладините организации и јавните институции на ниво на Општината во креирањето на стратешките и развојните документи за локалниот економски и одржлив развој;

-          ја води кореспонденцијата на Градоначалникот со амбасади, меѓународни институции и организации и странски субјекти;

-          одржува контакти на соодветно ниво со домашни и меѓународни организации;

-          имплементирање и следење на акционите планови преку развој на проекти и градење партнерства;

-          воспоставување и јакнење на соработка со локални, регионални и национални институции, агенции, фондации и организации;

-          врши и други работи и задачи кои ќе му бидат доверени од Раководителот на Сектор за правни, финансиски, оштествени, развојни и општи работи.

Посебни услови:

-          Факултет за општествени науки со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование;

-          најмалку 4 години работно искуство во струката од кои 1 година во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 22. Локален економски развој

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Ги применува прописите од областа на локалниот економски развој, предлага програми и мерки за подобрување на локалната економија

Главни работни должности:

-          ги следи, проучува и применува прописите и општите акти од наведените области;

-          учествува во изготвување на прописи и општи акти од надлежност на Советот;

-          предлага програми и мерки за подршка на локалниот економски развој и подршка на предприемништво;

-          врши анализа на ресурсите, потенцијалите и проблемите на локалната економија;

-          остварува непосредни контакти и соработка со преставници на деловниот сектор и нивните здруженија на ниво на Општината во креирањето на стратешките и развојни документи за локалниот економски развој и иницијативите за градење јавно приватно партнерство;

-          разработува идеи и предлага решенија за конкретни проекти од областа на локалниот економски развој;

-          учествува во изготвување на анализи и информации;

-          врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности.

Посебни услови:

-          Факултет за општествени науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование

-    најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 23. Развој и соработка со НВО

Звање: Виш соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Подршка на развој и развивање на партнерска соработка со невладиниот сектор

Главни работни должности:

-          развој на планови и програми за подршка на руралниот развој;

-          воспоставување и јакнење на соработка со локални, регионални и национални институции, агенции, фондации и организации за рурален развој и развој на туризмот;

-          воспоставување и јакнење на соработка со локалните невладини организации и асоцијации кои работат рурален развој и гранкови здруженија;

-          подготовка на промотивен материјал за Општина Берово;

-          врши прибирање и обработка на податоци;

-          врши истражувања за потребите на малцинските заедници и обезбедува финансиски средства за реализација на проекти од значење на истите;

-          организира средби со НВО, институции и други форми кои работат на полето на малцинските заедници;

-          врши и други работи кои ќе му ги довери Раководителот на одделението за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности.

Посебни услови:

-          Факултет за општествени науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование

-    најмалку 2 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 24. Образование, култура и заштита и спасување

Звање: Соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Примена на законите, прописите и општите акти од областа на образованието, културата и заштита и спасување

Главни работни должности:

-          учествува во изготвување на анализи и информации и остварува контакти за соработка со претставници на институциите од образованието култура и заштита и спасување;

-          ја анализира состојбата и предлага мерки за оптимизација на образованието и образовната мрежа во Општината;

-          во соработка со раководителот на одделението, подготвува проекти од областа на образованието, културата и работи на нивна имплементација;

-          поттикнување и подршка на активности од областа на културата;

-          предлага мерки и активности пред Советот и Градоначалникот во врска со унапредувањето на работата на овие институции;

-          учествува во подготовка на програмата за одбележување на настани и личности од значење за Општината со спомен обележја;

-          раководи со воените планови, донесува акти и одлуки кои се во ингеренции на Општината;

-          предлага формирање на единици за заштита и спасување и врши нивно ажурирање и пополнување;

-          врши и други работи и задачи што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности.

Посебни услови:

-          Факултет за природни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование;

-    најмалку 1 година работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 25. Спортски и културни дејности

Звање: Соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Унапредување на спортските и културните збиднувања и манифестации на подрачјето на општината.

Главни работни должности:

-           учествува во подготвување програми за организирање спортски приредби и манифестации на подрачјето на општината;

-           помага  при подготвување проекти за унапредување на спортот;

-          поттикнување и подршка на спортски активности, манифестации и натпревари;

-          организира спортски натпревари за хендикепирани лица и за лица со посебни потреби;

-          помага при подготвување проекти за развој на културата на подрачјето на општината;

-          Активно учествува при организирање и следење на културните манифестации што се одржуваат на подрачјето на општината;

-          работи на поттикнување разновидни специфични форми на творештво;

-          учествува при подготвување програми за одбележување настани и личности од значење за општината и го следи нивното реализирање:

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности.

Посебни услови:

-  Факултет за природни науки  со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование;

-   најмалку 1 година работно искуство;

-   работа со компјутери;

-   познавање англиски јазик;

-   способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 26. Општински услужен центар

Звање: Соработник

Одговара пред: Раководителот на  одделение

Цел на работното место: Давање помош на корисниците на услугите за остварување на нивните права

Главни работни должности:

-          прима барања со сите потребни документи и податоци, согласно законските процедури, кои се неопходни за реализирање на услугите што се бараат и истите ги проследува до овластените извршители

-          издава документи на граѓаните кои се изготвени, потпишани од овластено лице и заведени со печат и архивски знак;

-          обезбедува и дава точни информации (усни и писмени) на граѓаните за работи што се во законска надлежност на општините, а кои не се во спротивност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер;

-          дава дополнителни информации и објаснувања во врска со начинот на остварување на услугите кои се од надлежност на Општината, помага при пополнување на формуларите на барања на граѓаните, посебно на лицата со посебни потреби;

-          закажува средби со овластени лица во Општината, на барање на граѓаните ако оцени дека тоа е неопходно за разрешување на одреден проблем, по претходен договор со Раководителот на одделението;

-          врши административно-технички работи за потребите на месните заедници, за потребите на Комисиите за месните заедници;

-          компјутерски ги обработува материјалите за и од Комисијата за месни заедници за распишување на референдум;

-          води евиденција на сите податоци во врска со работата на месните заедници;

-          врши и други задачи кои ќе му ги довери Раководителот на одделението за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности.

Посебни услови:

-          Факултет за општествени науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование

-    најмалку 1 година работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

-       комуникациски вештини

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 27. Контакт со граѓани и развој на информатички технологии

Звање: Помлад соработник

Одговара пред: Раководителот на  одделение

Цел на работното место: Примена на законите, прописите со кои се регулира надлежноста на Општината и изготвување на база на податоци

Главни работни должности:

-          учествува во изготвување на прописи и акти од надлежност на Советот, а за потребите на проектите;

-          врши прибирање и обработка на податоци;

-          учество во активностите за рамномерен регионален развој и активна партиципација во спроведувањето на тековни регионални проекти;

-          помага во активната соработка со локални невладини организации на соседни Општини и воспоставување и јакнење на соработката со донаторски институции;

-          контактира и ја координира работата на невладините организации кои треба да реализираат активност со помош на органите на Општината;

-          врши и други задачи кои ќе му ги довери Раководителот на одделението за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности.

Посебни услови:

-          Факултет за природни науки науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование

-    без работно искуство;

-          работа со компјутери

-       познавање на англиски јазик

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 28. Социјална, здрaвствена заштита и заштита на децата

Звање: Помлад  соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Овозможување социјална, здравствена заштита и заштита на децата на подрачјето на општината.

Главни работни должности:

-           учествува во подготвување на прописи во врска со основање, финасирање и одржување на јавните установи за деца - детски градинки и се грижи за нивното спроведување во практиката;

-          помага во подготвување проекти, информации и анализи;

-          учествува во подготвување  на програма за работа на јавните установи;

-          ја следи состојбата со функционалноста на просторот на градинките и нивната финансиска состојба и предлага мерки за подобрување на состојбите и

-          помага во организирање активности за унапредување на здравственото воспитување на граѓаните;

-          предлага превентивни активности за зачувување на здравјето на граѓаните;

-          помага во преземањето мерки и активности за организирање здравствен надзор над животната средина и над заразните болести;

-          помага во организирање активности за пружање помош на пациенти со специјални потреби во рамките на надлежноста на општината и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности.

Посебни услови:

-          Факултет за природни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование;

-          без работно искуство

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

 

Реден број и назив на работното место: 29. Поддршка на одделението

Звање: Референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Создавање и ажурирање база на податоци од надлежност на одделението.

Главни работни должности:

-    врши административно технички работи за потребите на одделението

-          ги следи состојбите во врска со образованието, спортот и културата и другите области од јавните дејности во Општината;

-          врши подготовка и обработка на статистички и други податоци како основа на изготвување анализи, информации, проекти и апликации за развој на одделението;

-          помага во изготвувањето на програмите и проектите од областа на образованието, спортот и културата;

-          учествува во процесите за изработка на база на податоци за потребите на Општината;

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на одделението за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности.

Посебни услови:

-       Више  образование VI степен или средно образование IV степен;

-       најмалку 1 година работно искуство во струката ;

-       работа со компјутери;

-       познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

2. Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Реден број и назив на работното место:30. Раководител на Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Звање: Раководител на сектор

Одговара пред: Секретар на општината

Цел на работното место: Обезбедување на вршење на работите од подрачјата за кој е формиран Секторот, а кои се поврзани со функциите на Општината, согласно Законот за локалната самоуправа, други закони, прописи и општи акти, како и ефикасно раководење со Секторот.

Главни работни должности:

-          раководи со Секторот;

-          ја организира, насочува и ја координира работата на Секторот;

-          ги распоредува работите и задачите на раководителите на одделенијата;

-          им дава упатство за работа и дава потребна стручна помош во работата и во вршењето на најсложените работи и задачи и го следи текот на извршувањето на работите;

-          ги следи работите и состојбите во урбанизацијата на просторот на Општината, комуналните дејности и заштитата на животната средина;

-          покренува иницијативи и предлози за донесување и изменување на Деталните урбанистички планови и урбанистичката документација за населени места;

-          учествува во изготвување на програмите за работи од области кои ги покрива Секторот и се грижи за нивна реализација;

-          изготвува и се грижи за остварување на планот за работа на Секторот и на одделенијата;

-          одговара за навремено, законско и квалитетно вршење на работите и задачите во делокругот на Секторот;

-          врши други работи од надлежност на секторот што ќе му бидат доверени од страна на Секретарот на Општината.

Посебни услови:

-          Градежен, архитектонски факултет или правни науки со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 5 години работно искуство од кои 2 години во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

 

2.1 Одделение за урбанизам

Реден број и назив на работното место: 31. Раководител на одделението за урбанизам

Звање: Раководител на одделение

Одговара пред: Раководителот на сектор

Цел на работното место: Управување со секојдневното работење на одделението за урбанизам и подготовка на урбанистички планови и обезбедување на спроведувањето на законските прописи.

Главни работни должности:

-          раководи со одделението;

-          ја организира, насочува и ја координира работата на одделението;

-          ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението;

-          ги следи, проучува и го применува законот и другите прописи од областа на урбанизмот и просторното планирање;

-          учествува во изработката на Годишните програми од областа на одделението за потребите на Градоначалникот и Советот на Општината;

-          врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од одделението;

-          подготвува и предлага план за работа на одделението и се грижи за негово реализирање;

-          одговара за навремено, законско и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението;

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.

Посебни услови:

-          Архитектонски или градежен факултет со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

-       работа со компјутери;

-       познавање англиски јазик;

-       раководни и организациски способности;

-       способност за тимска работа;

-       способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

 

 

Реден број и назив на работното место: 32.Издавање на изводи,решенија за локациски услови, одобренија за градба, одобренија за употреба

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Овозможување на урбанизација на Општината согласно законските и подзаконските акти.

Главни работни должности

- континуирано ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на просторното и урбанистичкото планирање;

-  води постапка за издавање на изводи од урбанистичките планови;

-  води постапка за издавање на решенија за локациски услови;

-  води постапка за издавање одобренија за градење;

-  води постапка за издавање одобренија за адаптација со пренамена;

-  води постапка за издавање одобренија за употреба;

-  изготвува анализи, информации и други материјали;

- изготвува стручно-аналитички и други материјали за комисиите на Советот на Општината;

-  одговара за својата работа во рамките на своите овластувања и

- врши други работи и задачи што ќе му ги довери Раководителот на одделението за урбанизам.

Посебни услови:

-          Дипломиран инженер архитект со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 5 години работно искуство во областа на урбанистичкото планирање;

-          да поседува овластување за носител за изработка на  урбанистичките планови според член 18 од Законот за  просторно и урбанистичко планирање;

-       работа со компјутери;

-       познавање англиски јазик;

-       организациски способности;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

 

Реден број и назив на работното место: 33. Просторно и урбанистичко планирање

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Овозможување на урбанизација на Општината согласно законските и подзаконските акти.

Главни работни должности:

- континуирано ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на просторното и урбанистичкото планирање;

- го подготвува нацртот и предлог просторниот план и урбанистичките планови на Општината и го организира спроведувањето на законската постапка за нивно донесување;

- ја подготвува стручната анализа на планот со која се утврдува евентуалната потреба од изменување и дополнување на планот или дел од планот, пред истекот на планскиот период;

- по истекот на планскиот период, изработува анализа за степенот и квалитетот на реализацијата на плановите, новонастанатите промени и потребите за развој;

- го подготвува годишниот извештај за состојбите и промените во просторот што се доставува до надлежното министерство;

-  изготвува предлог одлуки и други прописи, програми и други акти;

- изготвува стручно-аналитички и други материјали за комисиите на  Советот на Општината;

- одговара за својата работа во рамките на своите овластувања и

- врши други работи и задачи што ќе му ги довери Раководителот на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          на одделението за урбанизам.

Посебни услови

- Архитектонски или градежен факултет со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или     завршен  VII/1 степен

-  најмалку 3  години работно искуство  во струката;

-  овластување за планер-потписник;

-  работа со компјутери;

-  познавање на англиски јазик

-  способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

 

Реден број и назив на работното место: 34. Урбанистички планови, проекти и ГИС

Звање: Виш соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Спроведување на одредени функции од делокругот на одделението и самостојно извршување на најсложените работи и задачи за издавање на урбанистички планови.

Главни работни должности:

- ги следи и проучува законските прописи и другите општи акти од областа на просторното и урбанистичкото планирање;

- учествува во подготвувањето на мислењата по предлог деталните урбанистички планови, урбанистичките планови за село, урбанистичките планови вон населено место и урбанистичките проекти што ги донесува Советот на општината;

- дава стручни појаснувања и мислења по примената на законите;

-  ги подготвува и класифицира податоците во ГИС;

- одговара за својата работа во рамките на своите овластувања и

- врши други работи и задачи што ќе му ги довери Раководителот на одделението за урбанизам.

Посебни услови

-    Архитектонски факултет со стекнати најмалку 240  кредити според ЕКТС или

или завршен  VII/1 степен

-    најмалку 2  години работно искуство  во струката;

-    работа со компјутери;

-    познавање на англиски јазик

-    способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 35. Управно – правни работи

Звање: Помлад соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Нормативно – правни и управни работи

Главни работни должности:

- учествува во подготовка на документи за спроведување на постапки за јавни набавки;

-  учествува во подготовка на проекти;

-  учествува во подготовка на матерјали за седници на Совет;

-  учествува во спроведување на постапка за издавање на одобрение за градба

-  евидентирање на имотот на Општината;

- врши други работи и задачи кои ќе му ги довери Раководителот на одделението за урбанизам.

Посебни услови

- Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или  завршен  VII/1 степен

-  без работно искуство

-  работа со компјутери;

-  познавање на англиски јазик

-  способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 36. Геометар

Звање: Самостоен референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Излез на лице место, пуштање на регулациона линија

Главни работни должности:

-          следи и применува прописи од областа на урбанизмот за регулација при реализација на урбанистичките и просторните планови во урбаните и руралните средини;

-          излегува на лице место и пушта регулациона линија по барање на физички и правни лица;

-          изготвува изводи од ГУП, ситуациони решенија и други графички прилози;

-          врши картирање;

-          врши анализи на картираните урбанистички решенија од проектантските организации;

-          изготвува предлози за обновување и дополнување на постојните и потребните урбанистички подлоги;

-          помага во изработка на Елаборатите при експропријација на недвижен имот во постапката за претходно расчистување на имотно-правните односи во оваа постапка;

-          учествува во изготвување анализи, информации и други материјали;

-          врши и други работи и задачи кои ќе му ги довери Раководителот на одделението за урбанизам.

Посебни услови:

-          Више  образование VI степен или средно образование IV степен;

-          најмалку  3 години работно искуство во струката;

-       работа со компјутери;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

2.2. Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина

Реден број и назив на работното место: 37. Раководител на одделението за комунални дејности и заштита на животната средина

Звање: Раководител на одделение

Одговара пред: Раководителот на сектор

Цел на работното место: Управување со секојдневното работење на одделението за заштита на животната средина, комуналните дејности и обезбедување на спроведувањето на законските прописи.

Главни работни должности:

-          раководи со одделението;

-          ја организира, насочува и ја координира работата на одделението, ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението;

-          изготвува локални акциони планови од областа на заштита и унапредување на животната средина и се грижи за нивната реализација;

-          пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки и дава упатства за извршување на работите и задачите;

-          остварува редовни контакти со другите Раководители на одделенија во Секторот и разменува информации и искуства;

-          учествува во одлучување за спроведување конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението по претходни инструкции од повисоко ниво и дава препораки за нивна имплементација;

-          учествува во подготвување на информациската и документациската основа за изработка на плановите;

-          учествува во изработката на годишните програми од областа на заштита на животната средина;

-          подготвува информации по разни прашања од областа на заштита на животната средина;

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.

Посебни услови:

-          Дипломиран инженер за заштита на животната средина, дипл. градежен инженер или дипл. архитект со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 38.Уредување на градежно земјиште

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Овозможување на оперативно спроведување на активностите од областа на комуналните дејности.

Главни работни должности:

- континуирано ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на локалната самоуправа и особено од областа на комуналните работи, градбата, градежното земјиште и се грижи за нивната примена;

- се грижи за реализацијата на годишната програма за уредување на градежното земјиште;

- се грижи за пресметувањето на ТУГЗ согласно основните проекти во процесот на склучување на договори со странките при постапката за   добивање на одобренија за градење;

- учествува во изготвување на предлози за донесување на нацрт-програми;

-  врши прибирање и обработка на податоци потребни за изготвување на информации и анализи;

- учествува во изготвување на анализи и информации во областа на уредување на градежно земјиште и комунални дејности;

- изработува програми од областа на уредување на градежното земјиште и комуналната дејност;

- изготвува стручно-аналитички и други материјали за комисиите на Советот на Општината и

- врши други работи и задачи што ќе му ги довери Раководителот на одделението за комунални дејности и заштита на животната средина.

Посебни услови:

-          Градежен или архитектонски факултет со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-       работа со компјутери;

-       организациски способности;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

 

Реден број и назив на работното место: 39.Градежно земјиште и  комунални дејности

Звање: Соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Контрола на уплата по рати за надоместок за уредување и достава на податоци за Централниот информативен систем

Главни работни должности:

-          врши пресметка на надомест за уредување на градежно земјиште

-          учествува во работата со Комисиите од областа на комуналните работи;

-          ги подготвува договорите и други поединечни акти што Општината ги склучува со физички и правни лица за регулирање на надоместокот за уредување на градежно земјиште;

-          ги контролира уплатите на ратите за надомест на уредување на градежното земјиште за објекти кои се легализираат;

-          обработува и доставува податоци за формирање на Централниот информативен систем (ЦИС);

-          учествува во изготвување на годишните пресметки;

-          врши надзор и контрола над изведувањето на работите на јавното осветлување;

-          учествува во изготвувањето на програмата за јавно осветлување и ја следи нејзината реализација;

-          изготвува предлози за подобрување на јавното осветлување во Општината;

-          врши и други работи и задачи кои ќе му ги довери Раководителот на одделението за комунални дејности и заштита на животната средина.

Посебни услови:

-  Правни науки или градежен факултет со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС  или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 1 година работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање на англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 40.  Животната средина и комунални работи

Звање: соработник

Одговара пред: раководител на одделение

Цел на работното место: Потпомагање при спроведувањето на законските прописи со цел унапредување на животната средина.

Главни работни должности:

-          врши  работи врз основа на конкретни упатства, насоки со постојан надзор и контрола на Раководителот на одделението;

-          ги следи и ги анализира состојбите од областа на унапредување на животната средина;

-          им ги става на увид сите информации од областа на животна средина на сите органи и правни и физички лица со кои располага општината;

-          учествува во изготвување локални акциони планови за животната средина;

-          иницира и предлага мерки и активности за разрешување на прашања од оваа област и изготвува информации од оваа област;

-          изготвува извештаи за работа;

-          покренува иницијативи и предлага мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и од  нејонизирачко дејство и

-          врши и други работи и задачи што ќе му ги довери Раководителот на одделението за комунални дејности и заштита на животната средина.

Посебни услови:

-          дипломиран инженер за заштита на животната средина или диплoмиран шумарски инженер или дипломиран машински инженер со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 1 година работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-    способност за тимска работа

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 41.Заштита на животна средина

Звање: Самостоен референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Административна поддршка и потпомагање на одделението за заштита и унапредување на животната средина.

Главни работни должности:

-          подготвува и обработува документација по утврдена методологија;

-          врши работи и задачи со упатства и надзор од раководителот на одделението, кои се вршат во одделението во областа во која е распореден;

-          изработува програми за стручно-техничка обработка;

-          собира и средува документи и податоци;

-          врши административни работи за тековните активности во одделението;

-          ги проучува и ги применува прописите што се однесуваат на заштитата на животната средина и

-          врши други работи што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за комунални дејности и заштита на животната средина.

Посебни услови:

-          Више  образование VI степен или средно образование IV степен;

-          најмалку  3 години работно искуство  во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

 

3. Одделение за инспекциски работи- Инспекторат

Реден број и назив на работното место: 42. Раководител на одделението за инспекциски работи

Звање: Раководител на одделението

Одговара пред: Секретар на општината

Цел на работното место: Управување со секојдневното работење на одделението за инспекциски работи и обезбедување на спроведувањето на законските прописи.

Главни работни должности:

-          раководи со одделението;

-          ја организира, насочува и ја координира работата на одделението;

-          ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението;

-          пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите од одделението;

-          подготвува и предлага план за работа на одделението и се грижи за негово реализирање;

-          одговара за навремено, законско и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението;

-          учествува во одлучување за спроведување конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација;

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од  Секретарот на Општината.

Посебни услови:

-          Правни науки , економски науки или градежен факултет со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен

-          најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

-          работа со компјутери

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 43. Комунален инспектор

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работно место: Вршење инспекциски надзор согласно законските прописи од областа на комуналната дејност.

Главни работни должности:

-          самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се вршат во одделението во кое е распореден, а кои се однесуваат на нормативно-правни и стручно- оперативни работи, врз основа на конкретни упатства и надзор од раководителот на одделението;

-          се грижи за организирање, изнесување и транспортирање на комуналниот и друг вид неопасен смет;

-          врши непосреден инспекциски надзор согласно Законот за комуналните дејности и други акти од таа област;

-          врши контрола во областа на комуналната дејност на подрачјето на Општината;

-          презема активности за отстранување нерегистрирани моторни и други возила паркирани на јавните зелени површини;

-          поднесува пријави за покренување прекршочна постапка;

-          постапува по барања на граѓаните;

-          врши анализи за одредени состојби со хигиената во Општината и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за инспекциски работи.

Посебни услови:

-          Правни науки, земјоделски факултет или шумарски факултет со  стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање на конфликти.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 44. Инспектор за заштита на животна средина

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работно место: Вршење инспекциски надзор согласно законските прописи од областа на заштитата на животната средина.

Главни работни должности:

-          самостојно извршува најсложени работи и задачи кои се вршат во одделението во кое е распореден, а кои се однесуваат на нормативно-правни и стручно- оперативни работи врз основа на конкретни упатства и надзор од раководителот на одделението;

-           во вршење на инспекцискиот надзор има право да утврдува дали е изготвен елаборат за влијание врз животната средина, дали е добиена еколошка дозвола;

-          врши увид и контрола во начинот на спроведувањето  на одделните фази од оперативните планови; утврдува дали се изработени и доставени внатрешни планови за вонредни состојби до општината;

-          врши надзор над примената на мерките за заштита на почвата од загадување и пренамена;

-          врши надзор над примената на мерките за заштита од штетната бучава и од непријатна миризба;

-          поднесува барања за поведување прекршочна постапка, како и предлози за поведување кривична постапка;

-          донесува решенија за отстранување штетни последици и може привремено да забрани работа на објекти, привремено да одземе опрема, да ограничи или да забрани работа на правно или на физичко лице и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за инспекциски работи.

Посебни услови:

-          дипломиран инженер за заштита на животната средина  или дипл. инженер технолог или дипл. инженер металург или дипл. рударски инженер или дипл. инженер хемичар или дипл. инженер метееролог или доктор по медицина или дипл. географ или дипл. биолог или дипл. инженер агроном или дипл. шумарски инженер или дипл. инженер физичар или дипл. инженер по хортикултура или дипл. инженер геолог, со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители:1

Реден број и назив на работното место: 45.Овластен урбанистички и градежен инспектор

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работно место: Вршење инспекциски надзор согласно законските прописи од областа на градежништвото.

Главни работни должности:

-          презема активности за отстранување на објекти изградени спротивно на законските и подзаконските прописи;

-          постапува по пријави и претставки на граѓани кои што се однесуваат на неправилности од областа на градежништвото;

-          во вршење на инспекцискиот надзор има право да врши контрола во текот на изградбата на објекти согласно закон, инспекциски преглед на градба кога во неа се врши пренамена со реконструкција на конструктивните елементи во поглед на нивната  механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита;

-          постапува по пријави и претставки на граѓани кои што се однесуваат на неправилности од областа на урбанистичкото планирање;

-          во вршење на инспекцискиот надзор има право да врши контрола во текот на изградбата на објекти согласно закон, инспекциски преглед на градба кога во неа се врши пренамена со реконструкција на конструктивните елементи во поглед на урбанистичкиот изглед;

-          води дневник и

-          врши други работи од надлежност на одделението кои ќе му бидат доверени од  Раководителот на одделението за инспекциски работи.

Посебни услови:

-          Архитектонски факултет со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 46.Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работно место: Вршење инспекциски надзор согласно законските прописи од областа на сообраќајот.

Главни работни должности:

- надзор на Општинскиот линиски превоз, посебниот линиски превоз и авто-такси превозот на патници во Општина Берово

-надзор на локални патишта и улици и градски улици во Општина Берово

- надзор на исполнување на условите за добивање на лиценци за општински линиски и авто-такси превоз на патници.

-врши надзор на одделението за уредување и одржување на градежно земјиште и изградба на локални патишта и улици во поглед на техничката документација во врска со изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици.

- врши увид во Програмата (документацијата) за инвестиционо, редовно и зимско одржување на локалните патишта и улици и врши надзор врз спроведувањето на истата.

- врши други работи од надлежност на одделението кои ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на одделението за инспекциски работи.

-          Посебни услови:

-          Дипломиран сообраќаен инженер со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 2 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 47.Овластен инспектор за просвета, спорт и култура

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работно место: Надзор и контрола на законитоста на вршењето на работите од образованието, спортот и културата од надлежност на Општината

Главни работни должности:

-          следење на прописите во врска со прашања од областа на образованието, спортот и културата;

-          контрола на условите за работа,запишувањето, опфатот на учениците согласно реонизацијата на основните училишта;

-          врши увид на терен изготвува записници за констатираните состојби и наоди;

-          изрекува со закон пропишани мерки;

-          води управна постапка во прв степен и донесува решенија;

-          одговара на жалби во второстепена постапка и поднесува жалби во второстепена постапка;

-          поднесува барања за поведување на прекршочна постапка, како и предлози за поведување на кривична постапка;

-          ги известува надлежните органи на државната управа за повреди на прописите што се од нивна надлежност;

-          врши непосреден инспекциски надзор над примената на законите и прописите од областа на спортот и културата во рамките на законските надлежности на Општината кои се однесуваат на постоење на услови на вршење на дејност – спорт кај спортските клубови основани од Општината и

-          врши и други работи кои ќе му ги довери Раководителот на одделението за инспекциски работи.

Посебни услови:

-          Филолошки факултет, факултет за физичка култура или педагошки факултет, да ги исполнува условите за наставник - со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 5 години работно искуство во воспитно-образовните установи верифицирани од-Министерството за образование и наука;

-          работа со компјутери;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 48. Административно – правни работи

Звање: Помлад соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работно место: Вршење на наједноставни работи како подршка на спроведувањето на одредбите на законите, подзаконските акти и прописите на општината во областа на градежништвото, урбанизмот, комуналните дејности, заштита на животната средина, патниот сообраќај, локалните патишта и улици, угостителството, туризмот и образованието

Главни работни должности:

-          извршува поедноставни административно правни работи и задачи што се однесуваат на доменот на инспекцискиот надзор, врз основа на конкретни упатства и надзор од раководителот на одделението;

-          ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на локалната самоуправа и инспекцискиот надзор;

-          дава предлози за работата на одделението;

-          помага во подготвување на одредени нормативно – правни акти во одделението;

-          ги следи и проучува законите и подзаконските прописи од областа на инспекцискиот надзор;

-          подготвува нормативни и други акти од надлежност на Советот и Градоначалникот и

-          врши други работи и задачи кои ќе му ги довери Раководителот на одделението за инспекциски работи.

-          Посебни услови:

-          Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          способност за тимска работа;

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 49. Комунален редар

Звање: Самостоен референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работно место: Овозможување на оперативно спроведување на активностите од областа на комуналните дејности и спроведување на контрола на одржување на јавната чистота на подрачјето на општината.

Главни работни должности:

-          врши работи и задачи со упатства и надзор од раководителот на одделението за работите и задачите кои се вршат во одделението во областа во која е распореден;

-          составува записници на самото место на сторување на прекршокот

-          поднесува предлог до општинскиот комунален инспектор за поведување на прекршочна постапка;

-          врши надзор над спроведувањето на актите за одржување на комуналниот ред донесени од општината;

-          ги спроведува и извршува актите на комуналниот инспектор;

-          ги проучува и ги применува прописите од областа на комуналната дејност и

-          врши контрола на одржување на јавната чистота согласно Законот и Одлуката за јавна чистота;

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на одделението за инспекциски работи.

Посебни услови:

-          Више  образование VI степен или средно образование IV степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          способност за тимска работа;

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 50.Градежен извршител

Звање: Виш референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работно место: Доследно спроведување на донесените акти на одделението за инспекциски работи во согласност со законските прописи.

Главни работни должности:

-          го извршува решението на градежниот овластен инспектор;

-          отстранува објекти изградени спротивно на законските и подзаконските прописи;

-          во постапката за извршување, извршителот ангажира фирма за извршување и има право да побара асистенција од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи;

-          доставува извештаи и дава иницијативи и предлози за нивно решавање и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на одделението за инспекциски работи.

Посебни услови:

-          Више  образование VI степен или средно образование IV степен;

-          најмалку 2 години работно искуство во струката;

-       работа со компјутери;

-       организациски способности;

-       способност за тимска работа

-       способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 51.Административна - стручна поддршка на одделението

Звање: Помлад референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работно место: Административна поддршка и потпомагање на одделението за инспекциски работи.

Главни работни должности:

-          подготвува и обработува документација по утврдена методологија;

-          врши работи и задачи со упатства и надзор од раководителот на одделението за работите и задачите кои се вршат во одделението во областа во која е распореден, и тоа: изработува програми за стручно-техничка обработка, собира, средува документи и податоци, врши административни работи за тековните активности во одделението;

-          изготвува извештаи и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;

-          ракува со документацијата, регистрира барања и издава преписи од документацијата и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на одделението за инспекциски работи.

Посебни услови:

-          Више  образование VI степен или средно образование IV степен;

-          без  работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

4. Одделение за внатрешна ревизија

1. Назив на работното место: 52. Раководител на одделението за внатрешна ревизија

Звање: Раководител на одделение

Одговара пред: Секретар/Градоначалник

Цел на работното место: Управување со секојдневното работење на Одделението за внатрешна ревизија и обезбедување на спроведувањето на законските прописи.

Главни работни должности:

-          раководи со одделението;

-          ја организира, насочува и ја координира работата на одделението;

-          врши изработка на стратешки и годишни планови за внатрешна ревизија врз основа на објективна процена на ризик;

-          дава препораки за подобрување на работењето и работните процедури;

-          подготвува и предлага план за работа на одделението и се грижи за негово реализирање;

-          се грижи за евидентирање на ревизорските активности и чување на документите од ревизиите;

-          го известува Градоначалникот на општината за спроведувањето на годишниот план за ревизија и дава објаснување за промените во планот за ревизија;

-          врши ревизија на усогласеноста на регулативата, односно дали работењето на органите на општината и на општинската администрација е во согласност со законите, подзаконските акти и прописите на општината што се во сила;

-          врши финансиска ревизија или проверка на точноста, комплетноста на сметководствената евиденција и на финансиските извештаи;

-          врши  други работи предвидени со Законот за внатрешна ревизија во јавниот сектор и работи кои ќе му бидат доверени од страна на Секретарот на Општината.

Посебни услови:

-          Правни науки или економски науки со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          најмалку 3 години  во областа на внатрешната или надворешната ревизија

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 53. Внатрешен ревизор

Звање: Советник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Помош и поддршка на одделението за внатрешна ревизија согласно законските прописи.

Главни работни должности:

-          ја спроведува програмата за ревизија;

-          врши ревизија на усогласеноста на регулативата, односно дали работењето на органите на општината и на општинската администрација е во согласност со законите, подзаконските акти и прописите на општината што се во сила;

-          врши финансиска ревизија или проверка на точноста, комплетноста на сметководствената евиденција и на финансиските извештаи;

-          изготвува нацрт - ревизиски извештај со акционен план за спроведување на препораките кој го разгледува и усогласува со одговорните лица во ревидираниот орган;

-          го известува веднаш раководителот на одделението за внатрешна ревизија во случај на конфликт на интереси во врска со ревизијата;

-          ги враќа оргиналните документи кога ќе заврши ревизијата, а доколку постои сомнеж кој може да доведе до кривична, прекршочна или дисциплинска постапка, ги доставува документите до градоначалникот на општината со потврда за прием, со цел тој да ги преземе потребните мерки;

-          чува каква била државна, службена или деловна тајна која ќе ја открие при спроведувањето на ревизијата;

-          ги чува сите работни документи во досието за внатрешна ревизија;

-          врши и други работи предвидени со Законот за внатрешна ревизија во јавниот сектор и работи кои ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за внатрешна ревизија.

Посебни услови:

-          Правни  или економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          работно искуство од најмалку  2 години во област на внатрешната или надворешната ревизија;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 54. Внатрешен ревизор на обука

Звање: Помлад соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Административна помош и поддршка на одделението за внатрешна ревизија согласно законските прописи.

Главни работни должности:

-          ги извршува наједноставните работи од областа на внатрешната ревизија;

-          ги спроведува дадените конкретни упатства, насоки со постојан надзор и контрола на раководителот на одделението во однос на спроведувањето на внатрешната ревизија, чувањето и прибирањето на потребната документација;

-          врши анализа на општите или значајните слабости;

-          помага во развојот на стратешкиот план врз основа на целите и опфатот на внатрешната ревизија и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за внатрешна ревизија.

Посебни услови:

-          Правни науки или економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 55. Aдминистративни работи.

Звање: Самостоен референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Административна помош и поддршка на Одделението за внатрешна ревизија согласно законските прописи.

Главни работни должности:

-          подготвува и обработува документација по утврдена методологија;

-          врши работи и задачи со упатства и надзор од Раководителот на одделението кои се вршат во одделението во областа во која е распореден;

-          собира и средува документи и податоци;

-          врши административни работи за тековните активности во одделението и

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за внатрешна ревизија.

Посебни услови:

-          Више  образование VI степен или средно образование IV степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа;

Број на извршители: 1

 

 

5. Одделение за управување со човечки ресурси

Реден број и назив на работното место: 56. Раководител на одделението за управување со човечки ресурси

Звање: Раководител на одделение

Одговара пред: Секретар на општина

Цел на работното место: Управување со секојдневното работење на одделението за управување со човечки ресурси и обезбедување на спроведувањето на законските прописи.

Главни работни должности:

-       раководи со одделението;

-       подготвува и предлага план (стратегија за управување со човечки ресурси);

-       соработува и ја развива мрежата на одделенијата за управување со човечки ресурси;

-       го следи развојот на организациската структура во органот;

-       се грижи за правилна примена на законите и подзаконските акти од областа на човечките ресурси, вклучувајќи ги оние поврзани со правичната застапеност на заедниците;

-       предлага политики за управување со човечки ресурси во органот;

-       го спроведува системот за оценување на државните службеници;

-       ги советува и соработува со другите раководители во органот, за прашања од областа на управувањето со човечките ресурси;

-       врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од страна на Секретарот на Општината.

Посебни услови:

-          Правни науки со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          одлични интерперсонални и насочувачки вештини;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 57. Селекција и вработување

Звање: Соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Грижа за постојано и навремено селектирање и вработување кадри потребни за остварување на функцијата и исполнување на стратешките цели на органот

Главни работни должности:

-       ги проверува нацрт-описите на работните места;

-       го подготвува Правилникот за систематизација на работните места во органот;

-       членува во Комисијата за вработување на државните службеници;

-       ги изработува прашањата за посебниот дел од стручниот и од приправничкиот испит;

-       изработува аналитички извештаи и дава препораки за прашања поврзани со привлекувањето и задржувањето на високо квалификувани кадри, вработувањето, хоризнонталната мобилност и престанокот на вработувањето на државните службеници;

-       ги подготвува сите видови акти врзани со вработувањето и со следењето на движењето во државната служба;

-       врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на одделението за управување со човечки ресурси.

Посебни услови:

-          Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку  1 година работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          одлични интерперсонални и насочувачки вештини;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

Број на извршители: 1

Реден број и назив на работното место: 58.  Информативен систем за човечки ресурси, мотивација и односи со вработени

Звање: Соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место: Целосно користење на софтвер за човечки ресурси и организациски развој

Главни работни должности:

-          пишува правила и постапки за однесување на вработените за воспоставување на позитивни односи и промоција на високо ниво на етика и мотивација;

-          ја следи примената на Етичкиот кодекс за државните службеници;

-          предлага мерки за унапредување на дисциплината на државните службеници за надминување на проблемите без примена на дисциплински мерки;

-          развива содржини поврзани со управувањето со човечки ресурси, кои се дел од интернет страницата на органот и се грижи за нивно одржување;

-          водење на персонална евиденција за вработените во Општина Берово;

-          ги води личните досиеа и ги одржува базите на податоци на државните службеници и доставува известување за настанатите промени, во Регистарот на државните службеници;

-          соработува со сметководство во одржувањето на базата на податоци за платите на државните службеници;

-          целосно го користи софтверот за човечки ресурси во интерес на органот;

-          врши и други работи што ќе му бидат доверени од страна на Раководителот на одделението за управување со човечки ресурси.

Посебни услови:

-          Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 1 година работно искуство во струката

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          одлични интерперсонални и насочувачки вештини;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 59. Оценување, стручно оспособување и усовршување

Звање: Помлад соработник

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место:

Спроведување на наједноставните работи и задачи како поддршка на одредени функции во областа на обезбедување грижа за постојан професионален развој, стручно усовршување и вреднување на резултатите и личните карактеристики на државните службеници, во согласност со општите упатства на раководителот на одделението и под надзор.

Главни работни должности:

-    ги собира сите обрасци за оценување на државните службеници и врз основа на добиените податоци учествува во подготвувањето на извештајот за резултатите од извршеното оценување на државните службеници, кој по потпишувањето од страна на функционерот го доставува до Агенцијата за државни службеници;

-    прибира податоци во врска со поднесените приговори за преиспитување на оценката, по овластување на функционерот членува во Комисијата за преиспитување на оцената и во случај на поднесена жалба, учествува во процесот на подготовката на одговор на жалба кој заедно со жалбата навремено го доставува до Агенцијата за државни службеници;

-    прибира податоци за потребите од обука на државните службеници и учествува во подготвувањето на годишната програма за обука, буџетот за реализација на годишната програма за обука, курикулумите за избор на обучувачи, следењето на процесот на реализација на годишната програма за обука и прибира податоци за стекнатите знаења на државните службеници од реализираните обуки;

-    прибира податоци за реализираните специјализирани обуки и учествува во подготвувањето на полугодишниот извештај за спроведени специјализирани обуки за државните службеници и го доставува до Агенцијата за државни службеници во електронска и печатена форма;

-    учествува во подготвувањето на договори за регулирање на меѓусебните права и обврски при стручно оспособување и усовршување на државниот службеник по потреба на органот;

-    ги следи и применува прописите од областа во која работи, соработува со другите државни службеници и помага во остварувањето на останатите надлежности од делокругот на одделението.

-          врши други работи од надлежност на одделението што ќе му бидат доверени од Раководителот на одделението за управување со човечки ресурси.

Посебни услови:

-          Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

Број на извршители: 1

 

Реден број и назив на работното место: 60. Персонална евиденција

Звање: Виш референт

Одговара пред: Раководителот на одделение

Цел на работното место:

Поддршка на спроведувањето на одредени функции од делокругот на одделението во областа на водењето на персоналната евиденција поврзана со управувањето со човечките ресурси, под надзор и контрола на раководителот на одделението.

Главни работни должности:

-          го води кадровското и персоналното работење, води евиденција на сите видови акти за вработените кои се чуваат во работните досиеја и се грижи за безбедно чување на работните досиеја за вработените во органот; ;

-          извршува пријавување и одјавување на вработените во Агенцијата за вработување (М1/М2 обрасци) и врши ажурирање на списокот (табеларен преглед) на вработените во органот на државната служба;

-          ги прибира податоците кои се содржани во ДС-1, ДС-3а, ДС-3б и ДС-3в обрасците, ги пополнува ДС-2, ДС-4 и ДС-5 обрасците и сите ДС обрасци ги доставува до Агенцијата за државни службеници во електронска или во писмена форма;

-          редовно ги ажурира документите кои се однесуваат на сите ДС обрасци, води евиденција за изречените мерки на државните службеници за дисциплинска и материјална одговорност и ги евидентира и чува обрасците за оценување на државните службеници во нивните работни досиеја;

-          пополнува и доставува до Агенцијата за државни службеници извештаи за изречени мерки за дисциплинска и материјална одговорност;

-          подготвува и поднесува Рекапитулар до Фондот за здравствено осигурување на Македонија за платени придонеси, подига потврди за платени придонеси за вработените – сини картони и врши распоред и доставување на сините картони на вработените во органот на државната служба, врши пријавување и одјавување на вработените и членовите на нивните семејства во Фондот за здравствено осигурување на Македонија и пополнување на здравствени легитимации на вработените;

-          соработува со другите државни службеници и помага во остварувањето на останатите надлежности од делокругот на одделението.

Посебни услови:

-          Више  образование VI степен или средно образование IV степен;

-          најмалку  2 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       организациски способности;

-          способност за тимска работа.

Број на извршители: 1

 

6. Територијална противпожарна единица

Реден број и назив на работното место:         61Командир на ТППЕ

Звање за работното место: /

Одговорен пред:  Градоначалникот на Општината

Цел на работното место:Командир на ТППЕ раководи, ја                                                                                организира, координира и следи работа на ТППЕ

Работни должности:

-   извршување на работите и задачите од областа на ППЗ во согласност  со законите, подзаконските прописи и другите општи акти;

-   ги рапоредува работите и задачите на вработените во единицата

-   раководи со гаснење на пожари;

- се грижи за стручно усовршување и работната дисциплина на вработените во единицата;

-   го подготвува Предлог – планот за работа на единицата;

- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од страна на Секретарот/Градоначалникот.

 

Посебни услови потребни за вршење на работата:

Вид на образование: ВСС или ВШС   Техничка насока

Работно искуство во струката:  2 години

Други професионални квалификации,способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети:тимско работење, способност за лидерство  и организирање

Број на извршители:  1

 

 

Реден број и назив на работното место:  62. Командир на одделение (смена)

Звање за работното место:                                              /

Одговорен пред:     Командир на ТППЕ

Цел на работното место: Ја организира групата согласно инструкциите од непосредно претпоставениот

Работни должности:

-   Организира, насочува, обучува и ја предводи групата за интервенции во случај на пожар;

-   ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението

- води сметка за исправноста и функционалноста на опремата за дејствување;

-  врши дневни, неделни и месечни прегледи на техничка исправност на опремата и средствата за гаснење на пожари;

- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од страна на Командирот на ТППЕ.

 

Посебни услови потребни за вршење на работата:

Вид на образование:              ССС-курс за професионални пожарникари

Работно искуство во струката:    2 години

Други професионални квалификации,способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети: тимско работење, пожртвуваност, храброст, хуманост, снаодливост

Број на извршители:        5

 

 

 

Реден број и назив на работното место:    63.Пожарникар-возач

Звање за работното место:                                                  /

Одговорен пред:    Командир на ТППЕ

Цел на работното место:  Управува со моторно возило со кое располага ТППЕ, а врз основа на                                                                                        наредбите,упатствата и инструкциите од раководните лица .

Работни должности:

-  ги извршува работите и задачите поврзани со тековните, оперативните и непосредните акти и активности;

-  ги одржувањето на исправна состојба техничките средства и опремата кои ќе му бидат доверени;

-  врши стручно ракување со средствата за гасење пожари;

-  учествува во локализирање и гаснење на пожари;

- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од страна на Командирот на ТППЕ.

 

Посебни услови потребни за вршење на работата:

Вид на образование: ССС-курс за професионални пожарникари и  возачка дозвола Ц или Д категорија

Работно искуство во струката: со или без работно искуство

Други професионални квалификации,способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети: тимско работење, пожртвуваност, храброст,хуманост, снаодливост

Број на извршители:  9

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Распоредувањето на работниците на работните места утврдени со овој Правилник ќе се изврши во рок од 30 дена од неговото влегување во сила.

Член 8

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи претходниот Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација во Општина Берово број 01-1930/1 од 18.11.2008 година, Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места број 08-31/1 од 13.01.2009 година и Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места број 01-2334/2 од 17.12.2009 година.

Член 9

Овој Правилник влегува во сила со денот објавувањето на огласната табла и на веб страницата на Општина Берово, а ќе се применува по добиената согласност од Агенцијата за државни службеници на Република Македонија.

 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ЗВАЊА

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ

1.

Секретар на Општина

Секретар

-       Правни науки со завршен  VII/1 степен;

-       најмалку 3 години работно искуство во раководно звање во државната служба или во јавна администрација со положен испит за раководен државен службеник;

-       работа со компјутери;

-       познавање англиски јазик;

-       раководни и организациски способности;

-       способност за тимска работа;

-       способност за решавање конфликти.

1

1.Сектор за правни, финансиски, општествени, развојни и општи работи

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ

2.

Раководител на Сектор за правни, финансиски,

општествени, развојни и општи работи

Раководител на Сектор

-          Правни науки со положен правосуден испит или економски науки со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 5 години работно искуство од кои 2 години во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање на англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

1

1.1.Одделение за правни и општи работи

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ

3.

Раководител на

одделение за правни и општи работи

 

Раководител на одделение

-          Правни науки со стекнати  300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање на англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

1

4.

Нормативно – правни

работи

 

Советник

-          Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање на англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

 

1

5.

Административни  работи

 

Самостоен  референт

-          Више образование VI степен или средно образование IV

степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-       работа со компјутери;

-       способност за тимска работа.

1

6.

Технички секретар на

Градоначалникот на

Општината

 

Самостоен  референт

-          Више образование VI степен или средно образование IV степен;

-          најмалку 3 години работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

1

7.

Односи со малцинските заедници

 

Референт

-   IV степен – средно

образование;

-   најмалку 1 година работно

искуство во струката

1

8.

Возач на Градоначалникот

 

-       IV степен– средно

образование;

-       без или со работно искуство

-       возачка дозвола Б категорија

1

9.

Возач на општинската

администрација

 

 

-       IV степен – средно

образование;

-       без или со работно искуство

-       возачка дозвола Б категорија

1

10.

Чистач – кафе – кувар

 

-    IV степен – средно

образование;

-    без или со работно искуство.

1

11.

Одржувач на јавно

осветлување

 

 

-  IV степен – средно

образование;

-  со или без работно искуство

1

1.2. Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ

12.

Раководител на

одделение за

финансирање, буџет,

општински имот и

администрирање на

даноци

 

Раководител на одделение

-          Економски науки со стекнати  300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во областа на финансиите;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

1

13.

Финансии и буџет

 

Советник

-          Економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

1

14.

Буџетска контрола

 

Советник

-          Економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

 

1

15.

Матерјално-финансиско

работење

 

Виш соработник

-          Економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-    најмалку 2 години работно

искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

 

1

16.

Утврдување на данок на промет на недвижности и права

 

Виш соработник

-          Економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-    најмалку 2 години работно

искуство во струката;

-          познавање англиски јазик;

-          работа со компјутери

-       способност за тимска работа.

1

17.

Водење на постапки

за јавни набавки

Соработник

-          Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-    најмалку 1 година работно

искуство во струката;

-          познавање англиски јазик;

-          работа со компјутери;

-          организациони способности;

-       способност за тимска работа.

1

18.

Сметководствено –

финансиски работи

 

Помлад

соработник

-          Економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-    без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

 

1

19.

Утврдување на данок на имот и комунални такси

 

Самостоен референт

-          Више образование

VI степен  економски науки или средно образование IV

степен;

-    најмалку 3 години работно

искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

1

20.

Благајник

Виш референт

-          Више  образование

VI степен или средно

образование  IV степен

-          најмалку 2 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

1

1.3. Одделение за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ  НА ИЗВРШИТЕЛИ

21.

Раководител на

одделение за економски

развој, меѓународна

соработка и јавни

дејности

Раководител на одделение

-          Факултет за општествени

науки со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          најмалку 4 години работно искуство во струката од кои 1 година во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

способност за тимска работа

1

22.

Локален

економски развој

 

Советник

-          Факултет за општествени

науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-  способност за тимска работа

1

23.

Развој и соработка со НВО

 

 

Виш соработник

-          Факултет за општествени науки со стекнати

најмалку 240 кредити

според ЕКТС или

завршен VII/1 степен;

-    најмалку 2 години работно

искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска

работа.

1

24.

Образование, култура и

заштита и спасување

 

Соработник

-          Факултет за природни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-    најмалку 1 година работно

искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска

работа.

1

25.

Спортски и културни

дејности

Соработник

-   Факултет за природни науки

со стекнати најмалку 240

кредити според ЕКТС или

завршен VII/1  степен;

-          најмалку 1 година работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

 

1

26.

Општински услужен

центар

 

Соработник

-          Факултет за општествени  науки со стекнати најмалку 240 кредити според

ЕКТС или завршен VII/1

степен;

-  најмалку 1 година работно

искуство во струката;

-  работа со компјутери;

-  познавање англиски јазик;

- способност за тимска работа.

-  комуникациски вештини

1

27.

Контакт со граѓани и развој на информатички технологии

Помлад соработник

-   Факултет за природни науки со стекнати најмалку 240  кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-    без работно искуство;

-          работа со компјутери

-       познавање на англиски

јазик.

1

28.

Социјална, здравствена

заштита и заштита на

децата

 

Помлад

Соработник

-   Факултет за природни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или

завршен VII/1 степен;

-       без работно искуство;

-       работа со компјутери;

-       познавање англиски јазик;

-       способност за тимска

работа.

1

29.

Поддршка на

одделението

 

Референт

-       Више образование VI

степен или средно

образование IV степен

-       најмалку 1 година работно

искуство во струката;

-       работа со компјутери;

-       познавање англиски јазик;

-       способност за тимска

работа.

 

1

2. Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ  НА ИЗВРШИТЕЛИ

30.

Раководител на Сектор

за урбанизам,комунални

дејности и заштита на

животната средина

Раководител на Сектор

 

-          Градежен, архитектонски

факултет или правни  науки со стекнати  300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 5 години работно искуство од кои 2 години во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

1

2.1 Одделение за урбанизам

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ  НА ИЗВРШИТЕЛИ

31.

Раководител на

одделение за урбанизам

 

Раководител на одделение

-          Архитектонскиили градежен факултет со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

-       работа со компјутери;

-       познавање англиски јазик;

-       раководни и организациски

способности;

-       способност за тимска

работа;

способност за решавање конфликти.

1

32.

Издавање на изводи,

решенија за локациски

услови, одобрение за

градба, одобренија за

употреба

 

Советник

-          Дипломиран инженер

архитект  со стекнати

најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен

VII/1 степен

-          најмалку 5 години работно искуство во областа на урбанистичкото планирање

-          да поседува овластување за носител за изработка на  урбанистичките планови според член 18 од Законот за просторно и

урбанистичко планирање

-       работа со компјутери;

-       познавање англиски јазик;

-       организациски

способности;

-       способност за тимска

работа.

1

33.

Просторно и

урбанистичко планирање

 

Советник

- Архитектонски или градежен факултет со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен

-  најмалку 3  години работно

искуство во струката;

-  овластување за планер-

потписник;

-  работа со компјутери;

-  познавање на англиски јазик

- способност за тимска работа.

1

34.

Урбанистички планови,

проекти и ГИС

 

Виш соработник

-  Архитектонски факултет со

стекнати најмалку 240 кредити

според ЕКТС или завршен

VII/1 степен;

-  најмалку 2 години работно

искуство во струката;

-  работа со компјутери;

-  познавање на англиски јазик

- способност за тимска работа.

1

35.

Управно-правни работи

 

Помлад соработник

-  Правни науки со стекнати

најмалку 240 кредити според

ЕКТС или завршен VII/1

степен;

-  без работно искуство

-  работа со компјутери;

-  познавање на англиски јазик

- способност за тимска работа.

.

1

36.

Геометар

 

Самостоен референт

-  Више  образование VI

степен или средно образова-

ние IV степен;

-  најмалку  3 години работно

искуство во струката;

-  работа со компјутери;

- способност за тимска работа.

1

2.2 Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ  НА ИЗВРШИТЕЛИ

37.

Раководител на

одделение за

комунални дејности и

заштита на животна

средина

Раководител на одделение

-          Дипломиран инженер за заштита на животната средина, дипл. градежен инженер или дипл. архитект со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

1

38.

Уредување на градежно земјиште

 

Советник

-          Градежен или

архитектонски факултет

со стекнати најмалку 240

кредити според ЕКТС или

завршен VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-       работа со компјутери;

-       организациски способности;

-       способност за тимска

работа.

1

39.

Градежно земјиште  и

комунални дејности

 

Соработник

-          Правни науки или градежен

факултет со стекнати најмалку 240

кредити според ЕКТС или

завршен VII/1 степен

-          најмалку 1 година работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање на англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа.

1

40.

Животната средина и комунални работи

 

Соработник

-          Дипломиран инженер за

заштита на животната

средина или дипломиран

шумарски инженер или

дипломиран машински

инженер со стекнати

240 кредити според ЕКТС или завршен

VII/1 степен;

-          најмалку  1 година работно искуство  во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска

работа.

1

41.

Заштита на животна

средина

 

Самостоен референт

-          Више  образование VI степен или средно образование IV степен;

-          најмалку  3 години работно искуство  во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска

работа.

 

1

3. Одделение за инспекциски работи - Инспекторат

42.

Раководител на

одделението за

инспекциски работи

 

Раководител на одделение

-          Правни науки,  економски науки или градежен факултет со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен

-          најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

-          работа со компјутери

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

способност за решавање конфликти

1

43.

Комунален инспектор

 

Советник

-          Правни науки, земјоделски факултет  или шумарски факултет со стекнати најмалку 240 кредити според

ЕКТС или завршен VII/1

степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање на

конфликти

1

 

44.

Инспектор за заштита

на животна средина

 

Советник

-          дипломиран инженер за заштита на животната средина  или дипл. инженер технолог или дипл. инженер металург или дипл. рударски инженер или дипл. инженер хемичар или дипл. инженер метееролог или доктор по медицина или дипл. географ или дипл. биолог или дипл. инженер агроном или дипл. шумарски инженер или дипл. инженер физичар или дипл. инженер по хортикултура или дипл. инженер геолог, со стекнати  најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

способност за решавање на

конфликти

1

45.

Овластен

урбанистички и

градежен инспектор

 

Советник

-          архитектонски факултет со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање на

конфликти

1

46.

Овластен

инспектор за патен

сообраќај, патишта и

улици

 

Советник

-          дипломиран сообраќаен

-          инженер со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 2 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

1

47.

Овластен

инспектор за просвета,

спорт и култура

 

Советник

-          филолошки факултет,

-          факултет за физичка култура

или педагошки факултет, да

ги исполнува условите за

наставник - со стекнати најмалку 240 кредити според

ЕКТС или завршен VII/1

степен;

-          најмалку 5 години работно искуство во воспитно –

образовните установи

верифицирани од

Министерството за образова-

ние и наука;

-          работа со компјутери;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа.

 

 

48.

Административно –

правни работи

Помлад

соработник

-          Правни науки со стекнати

најмалку 240 кредити според

ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          способност за тимска работа;

 

1

49.

Комунален редар

 

Самостоен

референт

-          Више  образование VI

степен или средно

образование IV степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-       работа со компјутери;

-       способност за тимска работа

 

1

50.

Градежен извршител

 

Виш

референт

 

-          Више  образование VI

степен или средно

образование IV степен;

-          најмалку 2 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          организациски способности

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање на

конфликти

1

 

51.

Административна –

стручна поддршка на

одделението

 

 

Помлад референт

-          Више  образование VI

степен или средно

образование IV степен;

-          без  работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

1

 

4.  Одделение за внатрешна ревизија

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ

52.

Раководител на

одделение за

внатрешна ревизија

 

Раководител на одделение

-          Правни науки или економски науки со стекнати 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          најмалку 3 години во областа на внатрешната или надворешната ревизија;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

1

 

53.

Внатрешен ревизор

 

Советник

-          Правни  или економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          работно искуство од најмалку  2  години во областa на внатрешната или надворешната ревизија;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа.

 

1

 

54.

Внатрешен ревизор на

обука

 

Помлад соработник

-          Правни науки или економски науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

1

 

55.

Административни работи

 

Самостоен референт

-          Више  образование VI

степен или средно

образование  IV  степен;

-          најмалку 3 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа;

1

 
5. Одделение за управување со човечки ресурси

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ  НА ИЗВРШИТЕЛИ

56.

Раководител на

одделението за

управување со

човечки ресурси

 

Раководител на одделение

-          Правни науки со стекнати  300 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 4 години работно искуство од кои 1 година во државната служба;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          раководни и организациски способности;

-          одлични интерперсонални и насочувачки вештини;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

1

 

57.

Селекција и

вработување

Соработник

-          Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку  1 година работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          одлични интерперсонални и насочувачки вештини;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

 

1

 

58.

Информативен систем

за човечки ресурси,

мотивација и односи со

вработени

 

Соработник

-          Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 1 година работно искуство во струката

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          одлични интерперсонални и насочувачки вештини;

-    способност за тимска работа

1

 

59.

Оценување, стручно

оспособување и

усовршување

Помлад

соработник

-          Правни науки со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

 

1

 

60.

Персонална евиденција

Виш референт

-          Више образование VI степен или средно

образование  IV степен;

-          најмалку  2 години работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       организациски способности;

-          способност за тимска работа.

1

 
6. Територијална противпожарна единица

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ

61.

Командир на ТППЕ

 

ВСС или ВШС  Техничка насока

2 години работно искуство во

струката, други професионални  квалификации,способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети:тимско работење, способност за лидерство  и организирање

1

62.

Командир на одделение (смена)

 

 

ССС-курс за професионални пожарникари, 2 години работно

искуство во струката, други  професионални квалификации, способности и вештини,

вклучувајќи и лични квалитети:

тимско работење,

пожртвуваност, храброст,

хуманост, снаодливост.

5

63.

Пожарникар-возач

 

ССС-курс за професионални пожарникари и  возачка дозвола Ц или Д категорија, со или без работно искуство во струката

други професионални квалификации,способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети: тимско работење, пожртвуваност, храброст, хуманост, снаодливост.

9

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии