Правилник за систематизација - изменување и дополнувања
Насловна Администрација Правилник за систематизација - изменување и дополнувања

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

Правилник за систематизација - изменување и дополнувања

Врз основа на член 50 став 1 точка 12 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр.05/02) и член 61 став 1 алинеа 9 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесе:

Правилник

за изменување и дополнувања на Правилникот за систематизација на

работни места во општинската администрација на Општина Берово

Член 1

Со овој правилник се вршат измени и дополнувања во Правилникот за систематизација на работни места во општинската администрација на Општина Берово бр.01-1699/3 од 16.08.2010 година и Правилникот за измени и дополнувања на правилникот за систематизација на работни места во општинската администрација бр.01-19/3 од 13.01.2011 година и тоа во членот 6, Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци, во точките: 15. Матерјално – финансиско работење, 16. Утврдување на данок на промет на недвижности и права, 17. Водење на постапки за јавни набавки и 18. Сметководствено – финансиски работи се врши изменување во посебни услови алинеа 1 бројот „240“ се заменува со бројот „180“.

Член 2

Во членот 6, Одделение за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности во точките: 23. Развој и соработка со НВО, 24. Образование, култура и заштита и спасување, 25. Спортски и културни дејности, 26. Општински услужен центар, 27. Контакт со граѓани и развој на информатички технологии и 28. Социјална, здравствена заштита и заштита на децата се врши изменување во посебни услови алинеа 1 бројот „240“ се заменува со бројот „180“.

Член 3

Во членот 6, Одделение за урбанизам во точките: 34. Урбанистички планови, проекти и ГИС и 35. Управно – правни работи се врши изменување во посебни услови алинеа 1 бројот „240“ се заменува со бројот „180“.

Член 4

 

Во членот 6, Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина во точките: 39. Градежно земјиште и комунални дејности и 40. Животна средина и комунални работи се врши изменување во посебни услови алинеа 1 бројот „240“ се заменува со бројот „180“.

Член 5

Во членот 6, Одделение за инспекциски работи – Инспекторат во точката: 48. Административно – правни работи се врши изменување во посебни услови алинеа 1 бројот „240“ се заменува со бројот „180“.

Член 6

Во членот 6, Одделение за внатрешна ревизија во точката: 54. Внатрешен ревизор на обука се врши изменување во посебни услови алинеа 1 бројот „240“ се заменува со бројот „180“.

Член 7

Во членот 6, Одделение за управување со човечки ресурси во точките: 57. Селекција и вработување, 58. Информативен систем за човечки ресурси, мотивација и односи со вработени и 59. Оценување, стручно оспособување и усовршување се врши изменување во посебни услови алинеа 1 бројот „240“ се заменува со бројот „180“.

Член 8

Согласно извршените измени и дополнувања во интегралниот текст во Правилникот се вршат измени и дополнувања и на табеларниот преглед на работните места како составен дел на Правилникот и тоа:

 

1.2. Одделение за финансирање, буџет, општински имот и администрирање на даноци

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНО МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ

15.

Матерјално-финансиско

работење

 

Виш соработник

-          Економски науки со стекнати

-          најмалку 180 кредити според

-          ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-    најмалку 2 години работно

искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

 

1

 

 

 

 

 

 

16.

Утврдување на данок на промет на

недвижности и права

 

Виш соработник

-          Економски науки со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-    најмалку 2 години работно

искуство во струката;

-          познавање англиски јазик;

-          работа со компјутери

-       способност за тимска работа.

1

17.

Водење на постапки

за јавни набавки

Соработник

-          Правни науки со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-    најмалку 1 година работно

искуство во струката;

-     познавање англиски јазик;

-          работа со компјутери;

-          организациони способности;

-       способност за тимска работа.

1

18.

Сметководствено –

финансиски работи

 

Помлад

соработник

-          Економски науки со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-    без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска работа.

 

1

1.3. Одделение за економски развој, меѓународна соработка и јавни дејности

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ  НА ИЗВРШИТЕЛИ

23.

Развој и соработка со НВО

 

 

Виш соработник

-          Факултет за општествени науки со стекнати

најмалку 180 кредити

според ЕКТС или

завршен VII/1 степен;

-    најмалку 2 години работно

искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска

работа.

1

24.

Образование, култура и

заштита и спасување

 

Соработник

-          Факултет за општествени науки со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-    најмалку 1 година работно

искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска

работа.

1

25.

Спортски и културни

дејности

Соработник

-   Факултет за природни науки

со стекнати најмалку 180

кредити според ЕКТС или

завршен VII/1  степен;

-          најмалку 1 година работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

 

1

26.

Општински услужен

центар

 

Соработник

-  Факултет за општествени  науки

со стекнати најмалку 180

кредити според ЕКТС или

завршен VII/1  степен;

-  најмалку 1 година работно

искуство во струката;

-  работа со компјутери;

-  познавање англиски јазик;

- способност за тимска работа.

-  комуникациски вештини

1

27.

Контакт со граѓани и развој на информатички технологии

Помлад соработник

- Факултет за општествени науки со стекнати најмалку 180  кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-   без работно искуство;

-   работа со компјутери;

-   познавање на англиски јазик

 

1

28.

Социјална, здравствена

заштита и заштита на

децата

 

Помлад

соработник

-   Факултет за природни науки со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или

завршен VII/1 степен;

-       без работно искуство;

-       работа со компјутери;

-       познавање англиски јазик;

-       способност за тимска

работа.

1

2.1  Одделение за урбанизам

 

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ  НА ИЗВРШИТЕЛИ

34.

Урбанистички планови,

проекти и ГИС

 

Виш соработник

-  Архитектонски факултет со

стекнати најмалку 180 кредити

според ЕКТС или завршен

VII/1 степен;

-  најмалку 2 години работно

искуство во струката;

-  работа со компјутери;

-  познавање на англиски јазик

- способност за тимска работа.

1

35.

Управно-правни работи

 

Помлад соработник

-  Правни науки со стекнати

најмалку 180 кредити според

ЕКТС или завршен VII/1

степен;

-  без работно искуство

-  работа со компјутери;

-  познавање на англиски јазик

- способност за тимска работа.

.

1

2.2 Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина

 

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ  НА ИЗВРШИТЕЛИ

39.

Градежно земјиште  и

комунални дејности

 

Соработник

-          Правни науки или градежен

факултет со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или

завршен VII/1 степен;

-          најмалку 1 година работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање на англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа.

1

40.

Животната средина и комунални работи

 

Соработник

-          Дипломиран инженер за

заштита на животната

средина или дипломиран

шумарски инженер или

дипломиран машински

инженер со стекнати најмалку

180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          најмалку  1 година работно искуство  во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-       способност за тимска

работа.

1

3. Одделение за инспекциски работи - Инспекторат

48.

Административно –

правни работи

Помлад

соработник

-          Правни науки со стекнати

најмалку 180 кредити според

ЕКТС или завршен VII/1 степен;

-          без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          способност за тимска работа;

 

1

4.  Одделение за внатрешна ревизија

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ

54.

Внатрешен ревизор на обука

 

Помлад соработник

-          Правни науки или економски науки со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          способност за тимска работа.

1

5.  Одделение за управување со човечки ресурси

Р.БР

НАЗИВ НА РАБОТНОТО  МЕСТО

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

БРОЈ  НА ИЗВРШИТЕЛИ

57.

Селекција и

вработување

Соработник

-          Правни науки со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку  1 година работно искуство во струката;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          одлични интерперсонални и насочувачки вештини;

-          способност за тимска работа;

-          способност за решавање конфликти.

 

1

58.

Информативен систем за човечки

ресурси, мотивација и

односи со вработени

 

Соработник

-          Правни науки со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          најмалку 1 година работно искуство во струката

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          одлични интерперсонални и насочувачки вештини;

-    способност за тимска работа

1

59.

Оценување, стручно

оспособување и

усовршување

Помлад

соработник

-          Правни науки со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен  VII/1 степен;

-          без работно искуство;

-          работа со компјутери;

-          познавање англиски јазик;

-          организациски способности;

-          способност за тимска работа;

 

1

Член 9

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето на огласна табла и веб страницата на Општина Берово, а ќе се применува по добивањето на согласност од Агенцијата за администрација.

 

 

 

Општина Берово

Градоначалник

Драги Наџински

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии