Насловна Актуелно Вести Маркети кои ќе вршат достава на територијата на општина Берово, за време на престојниот викенд

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Маркети кои ќе вршат достава на територијата на општина Берово, за време на престојниот викенд

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Телефон за контакт

Маркет

ЛИДИЈА

ГОШЕВСКА

070 501 856

ТП ,,Малешс.Смојмирово

ЗВОНКО

КАСМСКИ

070 993 544

,,Дејди Трејд с.Будинарци

ВАСИЛ

ТРОШАНСКИ

070 506 785

,,Виенас.Смојмирово

ДЕЈАН

ГОШЕВСКИ

071 480 235

,,МИ САР

с. Ратево

БРАНКО

ТИЛОВСКИ

070 818 780

,,Анита мат елс.Будинарци

МАРИЈА

КАРАДАЧКА

071 599 144

,,ХИП ТИМс.Двориште

РОБЕРТ

БИКОВСКИ

070 354 185

,,РИГИ Маркет Берово

ДАРКО

КРСТОВСКИ

078 301 270

ТП,,Сузана Стефан Крастовскас.Ратево

БРАНКО

УЖЕВСКИ

075 342 408

,,МАКДМ с.Владимирово

МАРИЈА

КОЖАРСКА

076 500 553

,,ПИКАс.Русиново

Дежурна аптека

FARMA MEDIKA

033 471 145

FARMA MEDIKA

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии