Насловна Актуелно Вести Донесени одлуки на 25 тата Седница на Совет на Општина Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Донесени одлуки на 25 тата Седница на Совет на Општина Берово

 

Советот на Општина Берово на 25-тата Седница на Совет на Општина Берово ги донесе следните одлуки:

 

-Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Берово за 2019 година;

-Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Берово, Образец К1 за трет квартал;

-Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на општината, Образец К2 за трет квартал;

-Квартален извештај за задолжување на општината, Образец К3 за трет квартал;

- Одлука за измена на Одлуката за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот “Реконструкција на улици во с.Русиново” – Општина Берово;

-О Д Л У К А за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово за реализација на проектот „Реконструкција на водоводна линија и дел од секундарна водоводна мрежа во туристичка населба Беровско езеро во Берово“;

- О Д Л У К А за утврдување на приоритет за аплицирање на Проектот на UNDP и Шведската Агенција за меѓународен развој (СИДА) “Градење на општинските капацитети за имплементација на проекти” ;

-Одлука за прифаќање на донација – 56 (педесет и шест) преносни компјутери (лаптопи);

-О Д Л У К А за престанок и давање на времено користење без надомест на движни ствари – 56 (педесет и шест) преносни компјутери (лаптопи);

-Измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на социјална заштита во 2019 година;

-Одлука за донесување на ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА OПШТИНА БЕРОВО 2019 – 2022 година;

- Oдлука за времен престанок со работа на ПУ с.Мачево при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;

-Програма за изведување на екскурзија за учениците од III (трето)одделение, при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;

-Програма за изведување на екскурзија за учениците од VI (шесто)одделение, при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;

-Програма за изведување на екскурзија за учениците од IX (девето)одделение, при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;

-Измени и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на ОЈУСЗСЛ д-р ,,Иван Влашки”- Берово;

- Одлука за давање на согласност на Статут на ОЈУСЗСЛ д-р ,,Иван Влашки”- Берово;

-Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на член на Управниот одбор на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-Р ИВАН ВЛАШКИ” Берово;

-Полугодишен Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2019 година;

-Шестмесечен Финансиски Извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово;

-Извештај за работа на ПС од ОН - Берово;

-Предлог О Д Л У К А за сопствено учество на Општина Берово во реализација на проектот „Заедницата за граѓаните” - Општина Берово;

-Предлог О Д Л У К А за давање во сопственост и владение на движна ствар -патничко моторно возило Фолксваген Голф на ОЈУДГ “23 Август” Берово.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии