Насловна Актуелно Вести Закажана 5-тата седница на Советот на Општина Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

 

Закажана 5-тата седница на Советот на Општина Берово

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Ја свикувам 5-тата (петтата) седница на Советот на Општина Берово на ден 18.01.2018 година (четврток), со почеток во 10:00 часот со следниот:

Д н е в е н р е д:

1. Усвојување на Записник од 4-та седница на Совет на Општина Берово;

2. Р Е Ш Е Н И Е за запирање на објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на Општина Берово за 2018 година, Бр. 08-40/11 од 03.01.2018 година;

3. Р Е Ш Е Н И Е за запирање на објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2018 година, Бр. 08-40/12 од 03.01.2018 година;

4. Р Е Ш Е Н И Е за запирање на објавување на О Д Л У К А за давање на согласност на Годишниот План за вработување на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица “Д-р Иван Влашки Берово” за 2018 година, Бр. Бр.08-40/21 д 03.01.2018 година;

5. Одлука за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на активности на Здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Општина Берово;

6. Општински акционен План за чистење на природни водотеци и речни корита во сливот на река Брегалница за кои е надлежна Општина Берово;

7. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година;

8. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за квартал од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година;

9. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за квартал од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година;

10. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за втор квартал 2017 година;

11. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за втор квартал 2017година;

12. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за втор квартал 2017година;

13. Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Берово за извештајниот период (кумулативно) за трет квартал 2017 година;

14. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски Образец К2 за трет квартал 2017година;

15. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините Образец К3 за трет квартал 2017година;

16. Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови на Надзорен одбор на ЈПКР „Услуга“ – Берово;

17. Програма за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2018 година;

18. Шестмесечен извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2017 година;

19. Шестмесечен финансиски извештај на ЈПКР Услуга Берово за 2017 година;

20. Деветмесечен финансиски извештај за работа на ЈПКР “Услуга” Берово за 2017 година;

21. Програма за изведување на екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ Дедо Иљо Малешевски Берово;

22. Програма за изведување на екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;

23. Програма за изведување на екскурзија за учениците од деветто одделение при ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;

24. Барања од институции и граѓани;

25. Советнички иницијативи и прашања.


 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии