Службен гласник на Општина Берово бр.30

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..