Службен гласник на Општина Берово бр.29

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..