Службен гласник на Општина Берово бр.28

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..