Службен гласник на Општина Берово бр.42

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...