Службен гласник на Општина Берово бр.41

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...